Overføring av elever fra Mottaksskolen til nærskole

Rutiner ved overføring av elever fra Mottaksskolen til nærskole 

Sist endret: 19.08.2020         skrevet av: Harald Berntsen

Når lærerne ser at elevene har nådd et tilstrekkelig nivå i norsk, begynner forberedelsene til overføring til nærskolen.

Vanligvis hospiterer eleven en tid i aktuell klasse før overføringen finner sted. Denne hospiteringen er tosidig. Eleven skal få mulighet til å bli kjent med sine nye lærere, medelever og faglig nivå i den nye klassen og vise versa.

For at denne prosessen og opplevelsen skal bli så positiv som mulig er det av avgjørende betydning at mottakende lærer og klasse er godt forberedt på å ta imot den nye eleven som kommer til dem. Det innebærer blant annet at lærene og elevene vet at den nye eleven kommer, at eleven blir møtt når han/hun kommer til skolen og at eleven knyttes opp mot en eller flere elever som får et fadderansvar den første tiden. Dette er veldig viktig for å få til en vellykket integrering. Dessverre er det ikke alltid tilfelle at alle skoler og klasser er like godt forberedt på å ta imot de nye elevene.

Som alle andre elever vil også en elev fra Mottaksskolen ha behov for tilpasset opplæring. At en elev er ferdig på Mottaksskolen og overføres til nærskolen betyr ikke at eleven er ferdig med å lære norsk. Eleven har nådd et tilstrekkelig nivå til å kunne følge undervisningen på en vanlig nærskole, men er fortsatt i en prosess der han/hun lærer og må lære mye norsk hver dag.

Eleven må arbeide mye med ord og begrep i de ulike fagene, og lærerne må legge til rette for at disse nye elevene har de nødvendige redskaper for å kunne tilegne seg fagstoffet. Ordlister og ordbøker vil være et selvfølgelig hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Læreren kan f eks lage en liste med sentrale ord og uttrykk som eleven må forstå for å kunne tilegne seg fagstoffet. Det vil hjelpe eleven til å vite hva han/hun bør fokusere på først.

Ta kontakt med Mottaksskolen hvis dere trenger hjelp til faglige utfordringer.

Elevene ved Mottaksskolen undervises etter "Grunnleggende norskplan for språklige minoriteter". Ved overføring til nærskole sender Mottaksskolen med en elevportefølje for hver elev. I denne beskrives det nivået eleven har nådd i forhold til læreplanen.

Når elevene overføres sendes relevante elevarbeider som vedlegg til elevporteføljen. For elever i ungdomsskolen vil dette typisk være siste tentamen i fagene norsk, engelsk og matematikk. For elever på lavere trinn vil det typisk være prøver og andre arbeider eleven har utført i nær tid før overføringen finner sted.  

For nærskolene er det viktig å huske at de elevene som blir overført fra Mottaksskolen alle har en annen erfaringsbakgrunn enn de norske elevene. De kommer fra en annen skolekultur, de snakker et annet språk og skal tilpasse seg et nytt land og nye væremåter. Disse elevene vil derfor trenge litt tid på å tilpasse seg sin nye hverdag på nærskolen. De er vant til å lære, men kjenner ikke alle rutiner og skolekoder ved sin nye skole. Dette må de ha hjelp til å lære. Denne hjelpen bør være så eksplisitt og tydelig som mulig slik at elevene ikke blir usikre på hvilke normer, regler og koder som gjelder. Når det er tydeliggjort hva som er forventet av eleven, vil dette gi han/henne en enklere hverdag.