Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO Mottaksskolen

Vedtektene gjelder for SFO ved Mottaksskolen i Kristiansand kommune.

SFO skal være et pedagogisk tilbud, etter undervisningstid, som legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesser.

SFO skal gi elevene omsorg og tilsyn. Tilbudet skal søkes tilpasset behov knyttet til deltakelse i introduksjonsprogram. Tilbudet er for elever på 1. – 4. årstrinn. Opplæringsloven § 9a gjelder, samt kommunens ordensreglement med eventuelle lokale tillegg.

SFO eies og drives av Kristiansand kommune.

SFO drives etter Opplæringsloven med forskrifter, sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer for den enkelte skole.

Oppvekststyret er ansvarlig styringsorgan på kommunenivå. Rektor er ansvarlig på skolenivå.

Vedtak kan påklages. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket ble meddelt. Klagen stiles til skolen som tar vedtaket opp til ny vurdering.

Vedtekter ble vedtatt i oppvekststyret 22.01.2019.
For å lese mer om vedtekter klikk på dokument nederst på siden.