Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Konsultasjonsteam ved mistanke om vald og overgrep

.Konsultasjonsteamet er ei fagleg ressursgruppe i spørsmål om vald og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Konsultasjonsteamet sitt mandat:

  • Konkret rådgjeving i enkeltsaker.
  • Gje råd/rettleiing til enkeltpersonar og kommunale etatar/avdelingar. Fagpersoner eller privatpersoner kan møta i gruppa for å legga fram saker dei ønsker rådgjeving i.
  • Ta ansvar for oppfølging og utgreiing av enkeltsaker i særlege tilfelle.

 

Konsultasjonsteamet består av:

  • Siri Stueland, helsesjukepleiar tlf. 51776234
  • Stine Forgaard, PPT-rådgjevar tlf. 51776070
  • Malgorazata Horpestad, skuletannlege tlf. 51771604
  • Veronika Salte, psykolog tlf.51776325
  • Åshild Bjørnevoll, fagutviklar barneverntenesta, tlf.51776204

 

Konsultasjonsteamet har regelmessige møter fire gonger i året. Gruppa kan utanom faste møtetidspunkt koma saman ved akuttsaker.

;edlemmane i konsultasjonsteamet har teieplikt om alle forhold som vedrører dei sakene som vert lagde fram for gruppa. Alle sakene vert lagde fram anonymt.