Meny
Velg seksjon FAU
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
27.10.2020 gjorde Time kommunestyre vedtak om rettleiande inntaksgrenser for kva ungdomsskule elevane skal høyra til frå skuleåret 2021.

 Vi henviser til alle referat som ligg tilgjengeleg for alle på heimesida til skulen.I tillegg til dette vil vi gje ein liten statusrapport:

Skulebruksplanen vart sendt på høyring til fleire organ i Time Kommunen i slutten av august. Planen skisserte 2 alternative rettleiande grenser for ungdomsskulane i Time (Vardheia og Bryne). Begge alternativ medførte små og lite robuste elevgrupper frå Rosseland til den eine av ungdomsskulane. Samtidig ville den andre skulen bli så full at det ville vere ein reell risiko for at det kunne hindre fritt skuleval til den skulen.

Rådmannen si innstilling var alternativ 1, som var det klart mest sårbare for Rosseland sin del.  Vi i FAU svarte på høyringsutkastet og kommuniserte at vi ikkje ville støtte verken alternativ 1 eller 2. Utgangspunktet for FAU (ref referat) har vore å sikre robuste elevgrupper til begge skular, og samtidig sikre at begge skulane har tilstrekkeleg kapasitet til å ta inn elevar via fritt skulevalg. 

FAU sitt innspill om å inkludere heile Rosselandkrinsen på Bryne Ungdomsskule blei avvist som eit reelt alternativ av mange årsaker, bla manglende kapasitet på Bryne ungdomsskule i perioden. Så vårt fokus har vore å sikre robuste grupper til kvar av skulane innanfor dei rammene som er. Vi har lagt til grunn at begge skular er tilnærma likestilte når det kjem til avstand og begge skular held god kvalitet.

FAU foreslo ifm høyring eit område som kunne gje ei bedre fordeling (alternativ 3). I etterkant av høyringsinnspel har FAU gjennomført manuell telling av alle elevar på Rosseland skule. Vi har plotta inn på kartet og fått opp reell fordeling av elevar på dei to skulane for perioden 2021-2027. Med denne innsikta såg vi at alternativ 3 gav ubalanse på enkelte trinn. Henviser til referat frå møtet FAU hadde med formannskapet 14.oktober for meir detaljer. 

I etterkant av møtet med formannskapet har FAU jobba vidare med den manuelle tellinga og kome opp med eit alternativ 2B som gjev jamne og gode grupper til begge skulane så langt vi kan sjå (altså fram til 2027). De ser av graf og kart under korleis dette fordeler seg. Det blå området er opprinneleg alternativ 2 frå skulebruksplanen, alternativ 2B tek også med seg området innanfor det raude. Formannskapet støtta enstemming dette i sitt møte 20.oktober. Saka blir endeleg avgjort i kommunestyret.

Det er viktig å nemne at skulegrensene er rettleiande. Det er fritt skulevalg så lenge det er plass på skulane og med dette forslaget har vi fått styrka denne moglegheita. 

 

 

 


Årets skumlaste kveld nærmar seg! Men korleis kan me få det både skummelt og trygt på ein gong?  Folkehelseinstituttet anbefalar å finna alternative måtar å feira Halloween på i år. Dette kan for eksempel vera skattejakt, rebusløp eller liknande i lag vener/familie som ein vanlegvis er i lag med.  

Det er også mogleg å gå den tradisjonelle knask eller knep runden for dei som ønsker det, men då er det viktig å følga Folkhehelseinstituttet sine råd for dette. 

Generelle smittevernråd for Halloween:Ingen sjuke skal delta.Hugs reine hender og god hostehygiene.Følg gjeldande forbod og råd om antall personar som kan vere samla der du bor.Finn gjerne alternative måtar å feira halloween på i år, for å begrensa antall kontaktar. Skattejakt, rebusløp og liknande er gode alternativer til «knask eller knep». 

Arranger gjerne halloween-fest for klassen, barnehageavdelinga, vennegruppa eller andre faste kohortar. Følg i tilfelle dei samme råda som for bursdagar.

Bruk ferdiginnpakka snop.Ikkje del halloween-sminke med andre enn dei du bur med. 

Du kan gå «knask eller knep» viss du følger desse råda:Både dei som ringer på og dei som opnar døra må vere friske.Gå i små grupper og med dei du er saman med til vanleg.Hold avstand til andre grupper viss det blir kø framfor enkelte hus.

Den som opnar døra, er den som delar ut snop.

Hugs reine hender, eller bruk skei/pølseklype.

Vent med å eta snopet til runden er ferdig og du har fått vaska/sprita hendene.

 Ikkje del snop.

Ha gjerne ein vaksen med på runden: dei kan passa på både smittevern og trafikk i mørkret!


No skal vi kartleggje folkehelsa i Rogaland   For første gong skal vi gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane, og er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI).

  – Berre rogalendingane sjølv kan fortelje noko om korleis det er å bu og leve i Rogaland. Svara vi får i denne undersøkinga blir ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget for all samfunnsplanlegging i fylket vårt i åra som kjem.

Det er difor viktig at så mange som mogleg svarer. Målet vårt er at meir enn halvparten av dei som blir direkte invitert deltar. Då blir vi det beste fylket i landet, seier Marianne Chesak, fylkesordførar i Rogaland fylkeskommune.   Folkehelseundersøkinga startar måndag 14. september og varer i tre veker.