Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar

For å sikre ein lusefri haust, oppmodar Folkehelseinstituttet alle skular og barnehagar til å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.  

Me oppfordrar difor foreldre og føresette til å foreta lusesjekken helga 31. aug.-1. sept., og med fortløpande behandling dersom dei oppdagar lus. Heile familien bør undersøkast.Foreldre eller føresette som oppdagar hovudlus, bør varsle skule eller barnehage samt foreldre til nære skule- eller fritidsvener av barnet, slik at dei også kan bli sjekka og eventuelt behandla. Jamleg lusesjekk er det beste middelet for å redusere talet på tilfelle av hovudlus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst ein gong i månaden.

Vi håpar at alle elevar på vår skule støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss.Me skal nå i gang med grupper for 3. klasse kor me skal snakka om fysisk aktivitet, kosthald, søvn, hygiene og trivsel. Både venner, trivsel, kosthald, søvn og fysisk aktivitet verkar inn på yteevna og helsa. Me startar med dei fyrste gruppene tysdag 5. februar.

Helsesjukepleiarar på Rosseland skule er:
Bjørg Nina lunde bjorg.nina.lunde@time.kommune.no
Kathrin Helland kathrin.helland@time.kommune.no
Telefon 51 77 6387

Kontortid:
Mandag klokka 08.30 -12-30
Tysdag klokka 08.30 - 13.30
Onsdag klokka 08.30 - 13.30 
Torsdag klokka 08.30 - 14.00
Fredag klokka 08.30 - 13.30 (D-bygget)

Skulehelsetenesta skal arbeida for

• å fremma eleven si psykiske og fysiske helse          

• fremma gode sosiale og miljømessige forhold

• førebygga sjukdom og skade  

I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon. Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen.

Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.