Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Praksisplan - første studieår

Første studieår med hovudtema lærarrolla, lærararbeidet og det didaktiske møtet mellom elev, lærar og lærestoff.

Innhald

Læringsutbytte

Bryne Ungdomsskule

Ansvar

Utvikling av eigen læraridentitet

Studentane skal få kunnskap om læraren si rolle.

Studentane skal utvikla kompetanse som gjer at dei kan vurdera eigen og andre sin praksis med referanse til teori og forskning.

Studentane skal utvikla kompetanse som gjer at dei kan handtera ulike typar tilbakemeldingar frå rettleiar.

Aktiv observasjon og rettleiing.

Delta i ulike grupper og med ulike lærarar.

Praksislærar

Lærararbeid i møte med elevar på 8.-10. trinn

Studentane skal få kunnskap om læring og læreprosessar.

Studentane skal utvikla ferdigheiter som gjer at dei kan bruka ulike arbeidsmåtar og læremiddel som er tilpassa undervisning på 8.-10. trinn.

Aktiv observasjon og rettleiing.

Delta i ulike grupper og med ulike lærarar.

Praksislærar

Læringsledelse i møte med elevar; ledelse av læringsarbeidet, reglar og rutinar

Studentane skal få kunnskap om ulike observasjonsmetodar.

Studentane skal få ferdigheiter som gjer at dei kan observera og leia elevar sitt læringsarbeid.

Studentane skal få kompetanse som gjer at dei kan diskutera undervisning og læring, fag og elevar i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiv.

Aktiv observasjon og rettleiing.

Delta i ulike grupper og med ulike lærarar.

Samtale med rektor der tema bl a er klasseleiing.

Klasseleiing som tema i prosjektet UiU

Praksislærar

Rektor

Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Studentane skal utvikla ferdigheiter som gjer at dei saman med andre kan planleggja, gjennomføra og vurdera undervisning.

Aktiv observasjon og rettleiing.

Delta i ulike grupper og med ulike lærarar.

Planlegging saman med praksislærar og medstudentar.

Praksislærar

Læringsretta vurdering

Studentane skal utvikla ferdigheitar som gjer at dei kan bruka vurdering som del av læringsarbeidet, samt ferdigheiter som gjer at dei kan leggja til rette for elevane si eigenvurdering. Dei skal og få kunnskap om ulike vurderingsformer.

Rettleiing med fokus på læringsutbytte for elevar og studentar.

Fokus på VFL.

Praksislærar

Kartleggingsverktøy

Studentane skal få kunnskap om aktuelle kartleggingsverktøy, samt utvikla ferdeigheitar som gjer at dei kan bruka desse.

Bli kjent med og få prøvd nokre kartleggingsverktøy som er i bruk på BUS, deriblant SOL og Myhre-testen (matematikk)

Praksislærar

Spes.ped.lærar

Grunnleggjande ferdigheitar som grunnlag for læring

Studentane skal få kunnskap om grunnleggjande ferdigheitar som grunnlag for læring. Dei skal utvikla ferdigheitar som gjer at dei kan leggja til rette for utvikling av elevane sine grunnleggjande ferdigheitar.

Rettleiing med fokus på ei undervisning som vektlegg å kunna uttrykka seg skriftleg, kunna uttrykka seg munnleg, kunna lesa, kunna rekna og å kunna bruka digitale ferdigheitar.

Praksislærar