Meny
Velg trinn/seksjon 9. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Me har fått melding om at ein del elevar har problem med ipaden heime. Me har hatt store nettverksproblem på skulen i dag. Me beklagar dette og satsar på at det ordnar seg i løpet av skuledagen i morgon, torsdag. 

Vurderingar
Elevane skal gjennomføra nasjonal prøve i rekning i veke 38. Elevane har óg ein presentasjon i norsk og ei skriveøkt i engelsk på torsdagen. I veke 39 vil det vere ei skriftleg vurdering i norsk i fagtimane, og ei kapittelprøve i matematikk i 4 og 5 time på onsdagen. 

Foreldremøte
Måndag 18.09 hadde me foreldremøte. Takk til alle som møte opp. Til dykk som ikkje hadde høve til å komma snakka me mellom anna om elevbedrift, vurdering og orden og åtferd. Ønskjer du å sjå igjennom presentasjonen kan du trykkja her.

 


Denne hausten arbeidar 9. trinn med elevbedrift i september, oktober og november. Det skjer parallelt med det vanlege skulearbeidet.

Velkommen til foreldremøte på Bryne ungdomsskule!

8. trinn: Onsdag 13. september kl. 18.00. 

9. trinn: Måndag 18. september kl. 17.30

10. trinn: Tysdag 19. september kl. 18.00

Møt opp i aulaen. Inngang til aula/bibliotek og inngang 1 vil vera opne. 

Me gler oss til å treffa dykk! 

 


Studentar 
Trinnet vil få besøk av studentar i veke 38, 39 og 40. Studentane vil vere hovudsakleg på 9.trinn og mellom anna delta i og gjennomføre undervisning . 

Foreldremøte 
Vi skal ha foreldremøte på 9.trinn måndag 18.september kl 17.30. Dette er i veke 38. Fint om dykk held av datoen. Håpar å sjå alle saman der. 

Valfag 
Det har vore fleire elevar som ønskjer å byte valfag. Dessverre er det eit par av valfaga det no ikkje går ann å byte til fordi dei er fulle. Elevane kan spørje om byte ut veke 38, men dei kan ikkje rekne med at byte kan gjennomførast. 
 
Elevbedrift 
I 1 og 2 time onsdag 6 september skal vi ha Kick-off med elevbedrift. Dette vil vere starten på førebuingane til ei elevbedriftsmesse som elevane skal ha i november. 
 
Vurderingar 
Elevane skal ha presentasjonar i norsk i veke 37. Desse vil bli gjennomførte i fagtimane. 

Helsing oss på 9.trinn 

Alle elevar ved Bryne ungdomsskule er velkomne til Åpen hall i Timehallen denne hausten. Dørene opner kl 20.00. 

Det blir fredagar: 

25.08
08.09
22.09
06.10
20.10
10.11
24.11
08.12


Velkommen tilbake 
Velkommen tilbake alle saman! Håpar de har slappa godt av i sommar og at de er klare for eit nytt skuleår. Det var utruleg kjekt å sjå alle igjen førre veke. Me er så heldige å ha fått eit par nye elevar på trinnet òg. Håpar de tek desse godt i mot. 

Bøker 
Elevane vil få delt ut matematikkbøker slik som i fjor. I år har me óg kjøpt inn naturfagbøker som elevane får delt ut. Det blir registrert kva boknummer eleven får slik at me har oversikt over kva bøker som har vorte delt ut. Veldig fint om de kan ta bokbind på bøkene slik at me kan ta best mogleg vare på dei. 

Fotografering 
Denne første veka kjem fotografen på besøk. Alle klassane skal ta gruppebilete, og alle elevane skal ta portrett. Desse bileta blir samla i ein skulekatalog som alle elevane får gratis. Dei får i tillegg tilbod om å kjøpa fotopakker utanom. Dette er valfritt. Sjå på vekeoversikten når din klasse skal fotograferast. 

Valfag og språkfag 
Det vil vere nokre endringar i språkgruppene. I spansk vil det bli gjennomført ein liten omrokkering, og i år vil dei som har tysk bli delt i to ulike grupper. Dette er det faglærarane som gjer. Elevane har fått vite kva valfag dei har fått. Det vil vere mogleg å gjere enkelte byte dei første vekene. Dei må då ta kontakt med avdelingsleiar. Elevane vil få beskjed når dette ikkje lenger er mogleg. 

Ny dagsrytme 
Vi har endra på dagsrytmen i år. Elevane har no 5 minutts friminutt to gonger om dagen, og 40 minutt matfriminutt. 

Helsing oss på 9.trinn I veke 17 og 18 skal 9. trinn har fokus på faget utdanningsval. Kvar elev skal fordjupa seg i eit av dei 15 utdanningsprogramma me har i den vidaregåande skulen (vgs). Elevane skal vera elev på vidargåande skule ein heil dag. For dei fleste er dette tysdag 25. april. Studiespesialisering og Teknikk- og industrifag skal til vgs tysdagen etter (2. mai). Fire utdanningsprogram skal på tur måndag 24. april: Studiespesialisering til Universitetet i Stavanger, Helse- og oppvekstfag til Sjukehuset i Stavanger, Bygg- og anleggsfag til Risa og Teknikk- og industrifag til tre mekaniske bedrifter. Idrettsfag skal ha idretts-prosjekt i Kvernhallen. Alle andre utdanningsprogram skal ut i arbeidspraksis måndag, onsdag, torsdag og fredag. Dei fire utdanningsprogramma som skal på tur på måndag, skal bare arbeide tre dagar: Onsdag, torsdag og fredag. Studiespesialisering og teknikk- og industrifag skal ha norsk skriveøkt og musikkframføring tysdag 25. april, mens alle andre er på vgs den dagen. Tysdagen etter (2. mai) bytar dei om, og alle dei andre skal ha skriveøkt og musikkframføring, medan studiespesialisering og teknikk- og industrifag er på vgs. I den andre veka (veke 18) skal elevane nytta erfaringane til å lage utdanningsmesse for 8. trinn. Difor er det lurt å ta bilete (om ein får lov) og hente informasjon og erfaringar som ein kan nytte når ein skal lage stand til messa. Elevane har fått eit ark som syner tidspunkt for oppmøte kvar dag. Dette må alle følge nøye med på. Det er òg mogleg å finne dette for kvart enkelt utdanningsprogram inne på OneNote/08UTV/Kva skjer. Det er viktig å gje beskjed før dagen startar dersom ein blir sjuk og ikkje kan kome. Lukke til!

Visma “Hjemmeweb” er erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. 


Etter vinterferien skal skulen gjennomføra spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen. Undersøkinga er ein del av arbeidet skulen gjer med å skape eit trygt og godt skulemiljø for alle
elevar på skulen i tråd med kapittel 9A i opplæringslova og FN sin konvensjon om barn sine rettar.

 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon. 

Kilde: Skolehelsetjenesten på nett (ks.no)


Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.