Meny
Velg trinn/seksjon 9. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Aktivitetsdag 
Etter ønske frå elevrådet skal elevane få ein mini "aktivitetsdag". I 2 og 3 time på fredag i veke 8, kan elevane velja mellom 4 ulike aktivitetar der dei skal melda seg på ein Forms. 

Vinterferie veke 9 
Veke 9 er det vinterferie. Me ønskjer alle ein velfortent ferie. 

Foreldremøte 9.trinn 
Tysdag 5.mars kl 18.00 skal det vera foreldremøte for føresette på 9.trinn. Me byrjar i aulaen før me går klassevis etterpå. 

Valfag 10.trinn 
På heimesida ligg det informasjon om valfag for neste år. Det ligg og ein link til ein Forms der elevane skal ønske seg valfag for neste år. Det er viktig dei kryssar av for rett klasse, og rangerer ALLE valfaga i ønskt rekkjefølgje. Elevane må svara innan fredag 23.februar. 

Vurderingar 
Torsdag 22.februar skal elevane ha ei naturfagprøve i 6.time, og fredag 8.mars skal det gjennomførast ei kapittelprøve i matematikk. Følg med på vekeinformasjonen for meir informasjon. 

Utviklingsamtalar  
Lærarane vil snart byrja å kalla inn til utviklingssamtalar. 

Olweusundersøkinga 
I veke 8 skal alle elevane på skulen gjennomføra olweusundersøkinga. Formålet med denne er å gi oss som skule informasjon om trivselen og tryggleiken til elevane på skulen. 

Utdanningsval 
I veke 17 (22.-26. april) skal elevane ha utdanningsval-veke. Alle skal hospitere ein dag på vidaregåande skule og alle utanom idrettsfag skal ha 3 eller 4 dagar arbeidspraksis. I dei komande vekene skal elevane skaffe seg arbeidspraksisplass. Den skal vera relevant i høve til det utdanningsprogrammet eleven fordjupar seg i, og gje eleven nye erfaringar. Det er fint om føresette kan hjelpe til med å skaffe arbeidspraksisplass. Elevane har med seg eige skjema med info til arbeidsgjevar. 

Helsing oss på 9.trinn 

Alle elevar på 4.–10. trinn er inviterte til å delta i ei spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen.

Velkommen til Møllekjellaren i vinterferien! 

I plakaten over ligg det ein link til ein Forms der elevane skal ønske seg valfag for neste år. Det er viktig dei kryssar av for rett klasse, og rangerer ALLE valfaga i ønskt rekkjefølgje.

Elevane kan ønskja seg følgjande valfag:

Innsats for andre
Produksjon for scene
Utvikling av produkt og tenester (kantine)
Programering
Friluftsliv
Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse
Kulturarv
Trafikk

Nytt i 10.trinn er at elevane kan velja valfaget trafikk. Trafikk handlar om kva det inneber å ferdast trygt i trafikken. Faget skal bidra til å oppnå nullvisjonen, ein visjon om at ingen skal døy eller bli hardt skadd i trafikken. Det handlar om at elevane forstår at me som trafikantar har ansvar for våre eigne val og vurderingar i trafikken. Viss elevane gjennomfører valfaget heile skuleåret 24/25 vil dei ha alt dei treng i trafikalt grunnkurs, bortsett frå mørkekøyring.

Som vanleg er det nokre faktorar som er avgjerande for om valfag blir starta opp. Dette har med tilgang på lærarar og talet på elevar. I tillegg kan det vera slik at ikkje alle elevar får førstevalet sitt. Elevar som tidlegare år ikkje har fått førstevalet sitt vil bli prioritert.

Elevane må svara innan fredag 23.februar.


Tverrfagleg tema i veke 6
I veke 6 skal trinnet ha fokus på temaet seksualitet. Dette er eit fokus nasjonalt, og årets tema er samtykke. Det vil derfor vera eit tema i enkelte fag og timar i løpet av veka. I tillegg vil elevane på fredag få besøk av helesjukepleiar Ane som skal snakka om seksuell helse. 

Vurderingar 
I veke 6 held ein fram med munnlege framføringar om språk og identitet i norsk. Det vil óg vera ei skriveøkt i norsk på torsdag i veke 7 dei tre siste timane. 

Helsing oss på 9.trinn

Me hadde eit veldig kjekt vinterball for elevane våre torsdag kveld. Det såg ut som om alle kosa seg og hadde det triveleg.

Temperaturen blei veldig høg i diskoteket mot slutten av kvelden, men det ser me på som teikn på god danseaktivitet.

Tusen takk til elevrådet som arrangerte ballet, og til Are og Leopold som var fantastiske dj'ar og laga god stemning, og mange takk til 40 føresette som var vakter og som bidrog til eit trygt og godt miljø.


Ny termin 
No er me i gang med ny termin. Alle har fått halvårsvurdering med og utan karakter, med råd om kva eleven bør jobba med framover. Når det gjeld orden og åtferd er dette ei anledning til å få ein ny start med blanke ark, så ta gjerne ein samtale om det heime. 

Vinterball 
Torsdag 25. januar vil elevrådet arrangera vinterball på skulen. Ballet varer frå kl. 19.00-23.00 og det kostar kr 150 og inkluderer pizza og brus.  
Klassekontaktane får i ansvar å skaffa vakter frå kvar klasse og dei tilsette på Møllekjellaren vil også vera med oss den kvelden.  
Innbetaling til ballet: 150 kr kan betalast til Bryne ungdomsskule sitt VIPPS nummer: # 546674 - Merk betalinga med Vinterball, namn på elev og kva klasse eleven går i. Eleven viser kopi/bilete av kvittering/betaling til kontaktlærar som kryssar av på klasseliste. 

UTV 
Måndag 22.januar må elevane leggja inn 3 ønske til utdanningsprogram som dei vil fordjupa seg i under utv-veka i veke 17. Elevane finn lenka på OneNote/09UTV/Kva skjer. 
Du finn passorda i papirformat på din eller makkaren din sin pult + på Teams/BUS/9.tr./Utdanningsval. 

Vurderingar 
I veke 5 byrjar elevane med munnlege framføringar om norsk språk og identitet.  
9A og 9D skal ha avsluttande skriving om 1.verdskrig fredag i veke 5. 

Helsing oss på 9.trinn

Hei verden takkar oss for flott solidaritetsinnsats for Hei verden. Innsatsen vår er viktig for Hei verden, og det vil vera med på å sikra retten til utdanning for barn som lever i fattigdom i blant anna Bangladesh. I år samla med inn 80 464 kr. Bra jobba av alle trinn!

Torsdag 25. januar vil elevrådet arrangera vinterball på skulen. 

Ballet varer frå kl. 19.00-23.00 og det kostar kr 150 og inkluderer pizza og brus. 

Klassekontaktane får i ansvar å skaffa vakter frå kvar klasse og dei tilsette på Møllekjellaren vil også vera med oss den kvelden. 

Innbetaling til ballet: 150 kr kan betalast til Bryne ungdomsskule sitt VIPPS nummer: # 546674 - Merk betalingen med Vinterball, namn på elev og kva klasse eleven går i. Eleven viser kopi/bilete av kvittering/betaling til kontaktlærar som kryssar av på klasseliste. 

FRIST: FREDAG 19. JANUAR KL. 15.00.

Fjorårets ball var veldig kjekt og me trur det kjem til å bli like kjekt i år også.


Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 

Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no) 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/tenk-tryggleik-ved-ferdsel-pa-islagde-vatn.9157.aspx


Godt nytt skuleår! 

Terminslutt 
Fredag 12. januar er det terminslutt. Onsdag i veke 3 vil elevane få ei undervegsvurdering og karakter i alle fag på Visma. 

Søppelrydding i nærområdet
Me på 9.trinn har observert at det har vore mykje søppel rundt om kring etter jul og nyttårsfeiringa. Som ein del av det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap, skal elevane 11.januar rydda søppel i nærområdet 4 - 6t. 

Utdanningsval fagdag 
Torsdag 18.januar skal elevane på 9.trinn delta på ein fagdag i 2 og 3. time. Då skal elevane få høyra tre foredrag om tre ulike utdanningsprogram. Rådgivar Knutzen har alt byrja å gå innom klassane for å gi informasjon om alle dei 15 utdanningsprogramma i den vidaregåande skulen. Etter fagdagen skal elevane setja opp tre ønskjer for kva dei vil fordjupa seg i når elevane seinare skal hospitera på vgs og ut i arbeidspraksis. 

Vinterball 
Som i fjor skal me halda vinterball på skulen. Datoen er sett til 25.01. Hald av datoen! Meir informasjon vil komma. 

Helsing oss på 9.trinn


Me her på Bryne ungdomsskule vil takka alle elevar og føresette for godt samarbeid denne hausten.

God jul til alle!

Første skuledag etter ferien er onsdag 3. januar 2024.


Til info: Det blir berre sal av meieriprodukter i kantina dei siste dagane før jul. 

Elevrådet arrangerer Temaveke dei siste dagar før jul. Det startar opp måndag 11. desember. Følg med dag for dag. 

Det blir kåring av beste klasse med ein permie på 1000 kr! 


Hei Verden 
9.trinn skal gå med bøsser for å samla inn pengar til Hei verden. Datoen for å gå med bøsser vart flytta fordi det kolliderte med konfirmasjonsundervisning. Me skal ha ei pengeinnsamling 6.12 frå kl 17 - 19. Då skal elevane møta på skulen og gå med bøsser. Lærarane har fordelt elevane i grupper og tildelt ulike roder elevane skal gå. Elevar som bur på Hognestad vil få tildelt bøssene på slutten av skuledagen slik at dei kan byrja med innsamling med ein gong. Alle elevane møter tilbake på skulen og vil få bollar. 

Jul på BUS 
Då har me kome til desember månad, og me markerer det litt på BUS. Me har fagleg trykk heilt fram til jul, men me prøver å kosa oss litt inni mellom. Alle klassane skal pynta eit vindauge i klasserommet, så vil Elsa og Elisabeth D premiera beste vindauge. 14. Desember skal det vera julegudsteneste. Det er viktig at føresette går inn på Visma og registrerer samtykke. 
I veke 51 vil det berre bli delt ei vekeoversikt og ikkje vekeplan. Siste skuledag før jul er onsdag 20. Desember. 

Vurderingar 
Det vil vera tysk munnleg vurdering i fagtimane i veke 49. Elevane som har arbeidslivsfag skal ha munnleg framføring i veke 49 og 50. Tysdag 12.12 skal dei ha terminprøve i matematikk. 

Helsing oss på 9.trinn 


Elevbedrift:
23.11 frå kl 17 -18.30 skal me ha elevbedriftsmessa. Alle elevane skal då visa fram
bedriftene sine for familie og venner som ønskjer å komma å sjå. I tillegg vil ein jury
vurdera bedriftene og det vil vera prisutdeling mot slutten. Elevane må møte 16.30. og
etterpå må alle elevane vera må å rydde til kontaktlærar sjekker ryddinga, har opprop og
seier at klassen kan gå. Vell møtt!

Hei Verden
Då var det tida for Hei Verden igjen! I år samlar me inn pengar til landet Bangladesh. Målet
er å samla inn mest mogleg pengar som skal gå til å gi barn moglegheit til å gå på skule.
Elevane skal få vera med på ein kick-off måndag 20.11 kl 9 i aulaen. Dei vil óg ha nokre
timar der dei skal læra meir om landet dei neste to vekene.
9.trinn skal gå med bøsser for å samla inn pengar. Me skal ha ei pengeinnsamling 29.11
frå kl 17 - 19. Då skal elevane møta på skulen og gå med bøsser. Når dei er ferdige får dei
bollar og saft. Meir informasjon om dette vil komma.

Vurderingar:
22.11 skal alle elvane har skriveøkt i norsk i 1 - 3 time. Dei elevane som har spansk skal
ha munnleg vurdering i veke 48. Elevane som har tysk skal óg ha munnleg vurdering i
veke 48, men den skal strekke seg over i veke 49.

Foredrag Tannhelse Rogaland:
24.11 i 1.time kjem Tannhelse Rogaland og skal halda eit foredrag for 9.trinn om
tannhelse.

Helsing oss på 9.trinn


Elevbedrift 
Elevane fortset med produksjon og salsperioden for bedriftene i veke 45. Sjå på vekeoversikten over tidspunkt elevane får tid på skulen til dette. Dette arbeidet kan elevane gjer i klasserommet eller heime hjå kvarandre. Bedriftene vil ikkje få tilgang til skulen sine spesialrom. 
Elevane skal visa fram bedriftene og produkta sine for føresette, familie og vener på ei messe i gymsalen på skulen. Me har valt å forskyva tidspunktet med ei veke slik at elevane skal få høve til å selja vekk resten av varene sine, og fordi elevane har fri frå skulen på fredagen. Messa skal no vera 23.november kl. 17-18.30.   

Forfattarbesøk 
15.11 skal elevane på få gå på forfattarbesøk på time bibliotek. Dei skal få høyra på Ørjan Zazzera Johansen som har skrive boka "Historia om Erling Braut Haaland". 

Vurderingar 
Elevane skal ha teoriprøve i mat og helse 16.11. i 2.time. 

Fri 17.11 
Alle elevane har fri frå skulen fredag 17.11. God langhelg! 

Helsing oss på 9.trinn 

Elevbedrift 
Dei ulike bedriftene har no vorte etablerte og elevane har arbeida med forretningsidé, lagt ein plan og skrive samarbeidsavtale. Samtidig er dei i gang med å førebu produksjonen, marknadsføring, logo etc. 
I veke 44 og 45 byrjar produksjon og salsperioden for bedriftene. I løpet av desse vekene vil elevane få nokre halve dagar for å arbeida. Dette arbeidet kan elevane gjer i klasserommet eller heime hjå kvarandre. Bedriftene vil ikkje få tilgang til skulen sine spesialrom. 
Elevane skal visa fram bedriftene og produkta sine for føresette, familie og vener på ei messe i gymsalen på skulen, torsdag 16.november kl. 17-18.30.

DKS 
Elevane skal få sjå ei danseframsyning gjennom den kulturelle skulesekken tysdag i 3.time. 

Vurderingar 
Heile trinnet skal ha ei prøve i KRLE i 2.time torsdag. 

Elevsamtalar og utviklingsamtalar 
Lærarane gjennomfører for tida elevsamtalar og vil kalla inn til utviklingssamtalar fortløpande. 

Refleks 
Elevane fekk utdelt refleksbånd på torsdag, og me håper at alle brukar denne kvar dag. Det er mørkt om morgonen no, så det er viktig å bli sett i trafikken.  

Status på trinnet 
Den siste tida har me hatt ein innstramming angåande leikeslåssing på trinnet, då me har sett at det litt for ofte har gått for langt. Me merkar at elevane har teke beskjeden, og har allereie sett ei betring.

 

Helsing oss på 9.trinn 


Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me nå må finna fram refleksen igjen.

I samband med årets refleksdag torsdag 19. oktober, vil kvar ungdomsskuleelev få utdelt ein refleks frå Trygg trafikk designa av Maud Angelica Behn.


Psykisk helsedag 
På fredag er det “Verdsdagen for psykisk helse”, og me skal ha ei felles markering for heile skulen. Temaet dette året er: # Lagplass. I 4.-6. time vil elevane få ein konsert, ein aktivitet og eit føredrag. I tillegg vil det vera små drypp med temaet i løpet av veka i klassane. Helsesjukepleiar vil mellom anna komma innom alle klassane i løpet av veke 40
 
4. time: valfri aktivitet; klatring, Jiujitsulab, vera kreativ, yoga, aktivitet i gymsalen eller hip hop.  
5. time: eit valfritt føredrag 
- “Oppmerksamt nærvær”, Familiesenteret 
- “Kropp og helse”, Vibeke Liltand ROS (rådgjevning for spiseforstyrringar) 
- “Sosiale medie”, Gustav Grastveit (Politiet) 
- “Er det fagleg å rusa seg?”, Ungdomsteamet 
- “Sunn fornuft”, Erling Knutzen
6. time: konsert i Møllekjellaren Silje Sandanger 

Bål i lunsjen
Det vil bli tent bål i atriet kl.10.50 – 11.20 kvar dag i veke 40. Dei som vil kan ha med mat til å steike på bålet, og/eller bære møte til drøs rundt bålet.

Elev- og utviklinssamtalane 
I veke 42- 44 skal lærarane gjennomføra elevsamtalane. Etter dette vil det vera utviklingssamtalar i veke 45-47 
 
Haustferie 
I veke 41 er det haustferie! Me ønskjer alle ei herleg veke fri! 

Elevbedrift
Elevane er godt i gang med elevbedrift, og skal innan veke 40 ha vorte fordelte på ulike bedrifter. I veke 42 og 43 vil dei starta med å førebu produksjon og marknadsføring.

Helsing oss på 9.trinn

 

I dag rauk ein del i ventilasjonsanlegget vårt her på skulen. Ny del er bestilt og vil koma om to veker. Dette går ut over klasseromma i den gamle delen av skulen og biblioteket. Dvs elevane som går på 8. og 9. trinn. Me har snakka med verneombod og kommuneoverlegen og kome fram til at skulen går som vanleg, men med desse tiltaka:

Alle elevane må ut i kvart friminutt og klasseromma må luftast ut. Det kan luftast ved behov i timane. Heldigvis er pollensesongen over og det er ikkje veldig kaldt ute. Me vil sjå det an i neste veke og setja inn nye tiltak dersom det viser seg nødvendig.Me har fått melding om at ein del elevar har problem med ipaden heime. Me har hatt store nettverksproblem på skulen i dag. Me beklagar dette og satsar på at det ordnar seg i løpet av skuledagen i morgon, torsdag. 

Vurderingar
Elevane skal gjennomføra nasjonal prøve i rekning i veke 38. Elevane har óg ein presentasjon i norsk og ei skriveøkt i engelsk på torsdagen. I veke 39 vil det vere ei skriftleg vurdering i norsk i fagtimane, og ei kapittelprøve i matematikk i 4 og 5 time på onsdagen. 

Foreldremøte
Måndag 18.09 hadde me foreldremøte. Takk til alle som møte opp. Til dykk som ikkje hadde høve til å komma snakka me mellom anna om elevbedrift, vurdering og orden og åtferd. Ønskjer du å sjå igjennom presentasjonen kan du trykkja her.

 


Velkommen til foreldremøte på Bryne ungdomsskule!

8. trinn: Onsdag 13. september kl. 18.00. 

9. trinn: Måndag 18. september kl. 17.30

10. trinn: Tysdag 19. september kl. 18.00

Møt opp i aulaen. Inngang til aula/bibliotek og inngang 1 vil vera opne. 

Me gler oss til å treffa dykk! 

 


Studentar 
Trinnet vil få besøk av studentar i veke 38, 39 og 40. Studentane vil vere hovudsakleg på 9.trinn og mellom anna delta i og gjennomføre undervisning . 

Foreldremøte 
Vi skal ha foreldremøte på 9.trinn måndag 18.september kl 17.30. Dette er i veke 38. Fint om dykk held av datoen. Håpar å sjå alle saman der. 

Valfag 
Det har vore fleire elevar som ønskjer å byte valfag. Dessverre er det eit par av valfaga det no ikkje går ann å byte til fordi dei er fulle. Elevane kan spørje om byte ut veke 38, men dei kan ikkje rekne med at byte kan gjennomførast. 
 
Elevbedrift 
I 1 og 2 time onsdag 6 september skal vi ha Kick-off med elevbedrift. Dette vil vere starten på førebuingane til ei elevbedriftsmesse som elevane skal ha i november. 
 
Vurderingar 
Elevane skal ha presentasjonar i norsk i veke 37. Desse vil bli gjennomførte i fagtimane. 

Helsing oss på 9.trinn