Meny
Velg trinn/seksjon 9. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Trinnoversikt over lærarar på Bryne ungdomsskule for neste skuleår 2024/2025

 

8. trinn - Avdelingsleiar: Monica Penne Norheim 

8A: Norunn Tveit og Sondre Maudal

8B: Kristin Hovin Thorsen og Andreas Sannarnes Kvitvær

8C: Stine Vigrestad Austad og Miriam Vølstad Vigre

8D: Øyvind Christopher Nygård Skuggedal og Anne Marie Jåtten

8E: Elina Reime og Jonas Aarrestad Trodahl

Faglærarar på trinnet: Elisabeth K. Jørgensen, Linda Nora Rogn, Anastasia Amosenkova.

 

9. trinn - Avdelingsleiar Iselin Gjære Lothe 

9A: Jørn Gabrielsen og Christine Espeland 

9B: Hege Oseland og Olav Skurve

9C: Mirijam Ueland og Helen Hetland Mori 

9D: Pål Endre Oftedal og Signhild Jenny Stave Samuelsen 

Faglærarar på trinnet: Elise Engelsvold Dommersnes, Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Vegard Vik, Kristian Mora.

 

10. trinn - Avdelingsleiar: Anna Magnussen Vik 

10A: Karen Hognestad Liland og Borghild Hognestad

10B: Egil Pollestad og Stian Emil Pettersen 

10C: Elin Rasdal Håland og Charlotte Tjelta Hansen

10D: Susanne Aarthun og Tale Tryggeseid Meling 

Faglærarar på trinnet: Erling Knutzen, Gonzalo Laguna Gonzalez, Mari Edland, Alf Tore Gjesdal, Anny Sør-Reime. 


Avspasering 
Elevane har gjennom dette året opparbeidd seg ein del avspasering gjennom Hei verden, Elevbedrift og overnattingstur. Me brukte litt av avspaseringa torsdag i veke 23, og skal fordela resten av avspaseringa på dei siste to vekene. Følg med på vekeoversikten for kva dagar det gjeld. 

Prøvemunnleg 
Elevane skal gjennomføra prøvemunnleg måndag - onsdag i veke 25. Dette er for å gje elevane høve til testa ut denne vurderingsforma, men også for å halda det faglege trykket oppe den siste veka. Elevane får vite kva fag dei har kome opp i på måndagen. Dei skal bruka dagen på å sjå gjennom årsplanen i faget og lesa seg opp. Tysdag skal dei trekkja oppgåve og få rettleiing av faglærar. Onsdag skal elevane halda ein presentasjon, og få ei tilbakemelding med karakter.

Rydding og innlevering av bøker og IPad. 
Torsdag i veke 25 skal elevane levera inn bøker og IPad. Viktig at me får inn alt før sommaren. Om noko er vorte borte er det viktig at de bruker tida no på å leita skikkeleg og gje gjerne beskjed i forkant til kontaktlærar dersom ein har mista utstyr. 

Sommarferie og neste år 
Me ønskjer alle ein riktig god sommarferie! Første skuledag etter ferien er torsdag 15.august. Me håpar alle nyt ferien og får slappa godt av. Hugs at det ikkje er farleg å lesa litt i ferien.  
Neste år skal Morten ut i farspermisjon fram til desember. Han skal deretter gå ned i stilling og vil ta ei rein undervisningsstilling ut året. Då skal Anna Magnussen Vik vikariera som avdelingsleiar. 

Helsing oss på 9.trinn


Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule, og det vil seia at me arbeidar jamnt og trutt med antimobbearbeid etter Olweusprogrammet.
Me har gjennomført Olweusundersøkinga på alle trinn, og årets mobbetal er 5,7%. Dette er lågare prosentvis enn det ein ser på landsgjennomsnittet.
Me er sjølvsagt ikkje nøgde med at nokre elevar blir mobba eller føler seg plaga, og dette jobbar me med dagleg for å få ned desse tala.

Me evaluerer undersøkinga grundig for å gjera endringar og setja inn nye tiltak. Undersøkinga blir tatt opp i alle klassane, i fellestid med lærarane, i elevrådet og i FAU.

Me er glade for at det er svært høg trivsel på skulen. Heile 96% av elevane seier at dei trives på skulen.

Vurderingar: 
I veke 22 skal elevane i tysk og spansk ha munnlege vurderingar i fagtimane. Elevane i arbeidslivsfag har fått ei oppgåve som dei skal levera innan 7.juni. Heile trinnet skal òg ha ei terminprøve i matematikk 29.mai. Denne skal vere frå 3 - 6 time. 

Fagdag UTV 
Torsdag 30.mai skal det vera ein fagdag i 2 og 3. time. Her skal elevane få høyra på  presentasjonar om ulike utdanningsprogram. 

Tinghaugløpet: 
Tradisjonen tru skal me 7.juni arrangera Tinghaugløpet på Bryne ungdomsskule. Dette vil gå føre seg i 5. og 6. time. Ta med klede og sko til å springe med. 

Helsing oss på 9.trinn 


''Hei klassekontakter 8. og 9 trinn (9. og 10. trinn til høsten) 😊

Her kommer oppsett med fordeling av datoer for de ulike klassene for å gå natteravn høsten 2024. De klassene som er satt opp først i høst kan allerede nå få på plass hvilke foreldre som stiller før sommerferien tar til. Slik det er nå så fordeles natteravn dugnaden lørdager mellom Vardheia og Bryne ungdomsskule. Vardheia ungdomsskule går natteravn på våren og Bryne ungdomsskule på høsten, dermed blir de ulike klassene bare satt opp en gang i året.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe. 

Vennlig hilsen

Anne Lovise Skailand

daglig leder
Blå Kors Bryne

Mob. 90974376''


Vurderingar:
Trinnet skal ha ein skriftleg KRLE-prøve på torsdag i 2.time i veke 20.

17.mai
Fredag i veke 20 er 17.mai. Som i fjor så kjem me med ei sterk oppmoding til alle elevar
på 9.trinn å stilla i toget. Toget går kl 09.30. Det er oppmøte kl 09 på Bryne stadion. Bryne
ungdomsskule går som nr 17 i toget. For meir informasjon, se her.
Minne òg om at måndag 20 mai er andre pinsedag og elevane har fri frå skulen.

Eksamen 10.trinn
Dei neste to vekene skal 10.trinn gjennomføra skriftleg eksamen. Det er derfor viktig at me
på 9.trinn viser omsyn og ikkje oppheld oss unødvendig på 10.trinn sitt område. Dette gjeld
til dømes når de skal gå til kantina, så må de bruka ein annan veg.

Helsing oss på 9.trinn


Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringslova. 
Elevar og føresette kan klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.
På 8.trinn gjeld dette valfag, på 9.trinn valfag og mat & helse og på 10. trinn gjeld det alle faga siste skuleår.
I 10. trinn har ein og klagerett på eksamen. 

Fridagar 
Elevane har fri onsdag 1.mai i veke 18. Elevane har òg fri torsdag og fredag i veke 19.  

Tinestaffeten 
Tysdag 7.mai skal heile 9.trinn delta på Tinestaffeten på Lye Stadion. Alle elevane skal vera med og alle skal delta. Sjølve arrangementet varer ifrå kl 10 - 13. Det betyr at dette blir ein litt lengre dag enn ein vanleg tysdag. Dette skal elevane få avspasera for ved eit seinare høve. 
Me skal sykla samla opp til Lye. Viktig at alle har med sykkel og hjelm. Om ein ikkje har dette MÅ ein gi beskjed i god tid slik at me kan prøva å skaffa ein sykkel til låns. Om elevane av ein eller annan grunn ikkje kan sykla må dette òg givast beskjed om. 
Hugs å ha med nok mat og drikka. 

Helsing oss på 9.trinn 

Time kulturskule har søknadsfrist 1. mai for kulturskuleplass til hausten.

link til heimesida: https://www.timekulturskule.no


På fylkesmeisterskapet  i Rogaland (sør) i Elevbedrift onsdag 17. april vann Bryne ungdomsskule sju premiar! Desse bedriftene var med frå oss: Jærlappe (9A), Trefjøl (9B), Scoreskolen (9B), Fruktsnack (9C), Søttsylt (9B) og Tennruller (9D). Gratulerer til alle! Du kan sjå kven som vant og lesa juryane si grunngjeving HER.  HER prøver me å lenke til ei mappe på rådgjevaren sin OneDrive med 65 bilete/filmar. Desse er dessverre berre tilgjengelege for elevar og andre som er innlogga på timeskule.no.

Fylkesmeisterskapet i elevbedrift 
Sju av elevbedriftene skal inn til Stavanger på fylkesmeisterskapen i elevbedrift. Elevane blir frakta inn med buss. Me ønskjer dykk lykke til! 
Elevane som er igjen skal ha vanleg skuledag. I 9C vil det bli veldig få elevar igjen, og desse elevane må vera førebudde på å bli spreidde mellom dei andre klassane denne dagen. 

UTV-veke i veke 17 
Veke 17 blir ein veldig annleis veke. Elevane har vorte fordelte på ulike utdanningsprogram, og det er ulike opplegg basert på dei ulike utdanningsprogramma. Det er viktig at elevane følgjer med på 09UTV på OneNote. Her finn dei all informasjon om kva som skjer denne veka i utdanningsprogrammet sitt.  
Elevane skal òg ut i arbeidspraksis. Her MÅ elevane har ordna seg ein arbeidsplass, og me ønskjer i utgangspunktet at dei skal klara det sjølv. Om dei endå ikkje har funne seg ein arbeidsplass kan læraren som har ansvar for utdanningsprogrammet deira hjelpa til. Her er det viktig at føresette er involvert, og hjelp til med å skaffa elevane jobb. 
Me ser fram til ei flott veke som skal gje elevane mange nye erfaringar. 

Helsing oss på 9.trinn 

Under fanen "Brev og beskjedar" finner dere nå presentasjonen og et referat fra foreldremøte. Du kan også trykke på linkene under.

Presentasjon

Referat


Vurderingar 
I veke 11 vil det vera ei skriftleg vurdering i tysk tysdag. På onsdagen skal trinnet ha eit engelsk skriveøkt i 2 og 3 time. Her vil me òg trena på å ha Ipaden i "eksamensmodus".  
I veke 12 skal elevane i 9C ha fagsamtalar i KRLE, og dei som har spansk skal ha skriftleg vurdering på torsdagen. 

Utviklingssamtalar 
De får innkalling til utviklingssamtale dei komande vekene. Framovermeldingar ligg i Visma flyt skole. Flott om de har lese dei før samtalen. Eleven skal vera med på samtalen. 

Ungdomsmusikalen 
Elevar på 10.trinn i Kulturskulen har laga ein musikal som dei inviterer oss til å sjå i Storstova. Me skal dit torsdag 21.mars kl 9.30. 

Planleggingsdag etter påske 
Det er planleggingsdag 2. april – elevstart etter ferien er onsdag 3. april. 

God påske! 


Helsing oss på 9.trinn 


Aktivitetsdag 
Etter ønske frå elevrådet skal elevane få ein mini "aktivitetsdag". I 2 og 3 time på fredag i veke 8, kan elevane velja mellom 4 ulike aktivitetar der dei skal melda seg på ein Forms. 

Vinterferie veke 9 
Veke 9 er det vinterferie. Me ønskjer alle ein velfortent ferie. 

Foreldremøte 9.trinn 
Tysdag 5.mars kl 18.00 skal det vera foreldremøte for føresette på 9.trinn. Me byrjar i aulaen før me går klassevis etterpå. 

Valfag 10.trinn 
På heimesida ligg det informasjon om valfag for neste år. Det ligg og ein link til ein Forms der elevane skal ønske seg valfag for neste år. Det er viktig dei kryssar av for rett klasse, og rangerer ALLE valfaga i ønskt rekkjefølgje. Elevane må svara innan fredag 23.februar. 

Vurderingar 
Torsdag 22.februar skal elevane ha ei naturfagprøve i 6.time, og fredag 8.mars skal det gjennomførast ei kapittelprøve i matematikk. Følg med på vekeinformasjonen for meir informasjon. 

Utviklingsamtalar  
Lærarane vil snart byrja å kalla inn til utviklingssamtalar. 

Olweusundersøkinga 
I veke 8 skal alle elevane på skulen gjennomføra olweusundersøkinga. Formålet med denne er å gi oss som skule informasjon om trivselen og tryggleiken til elevane på skulen. 

Utdanningsval 
I veke 17 (22.-26. april) skal elevane ha utdanningsval-veke. Alle skal hospitere ein dag på vidaregåande skule og alle utanom idrettsfag skal ha 3 eller 4 dagar arbeidspraksis. I dei komande vekene skal elevane skaffe seg arbeidspraksisplass. Den skal vera relevant i høve til det utdanningsprogrammet eleven fordjupar seg i, og gje eleven nye erfaringar. Det er fint om føresette kan hjelpe til med å skaffe arbeidspraksisplass. Elevane har med seg eige skjema med info til arbeidsgjevar. 

Helsing oss på 9.trinn 

Alle elevar på 4.–10. trinn er inviterte til å delta i ei spørjeundersøking om mobbing, venskap og trivsel på skulen.

Velkommen til Møllekjellaren i vinterferien! 

I plakaten over ligg det ein link til ein Forms der elevane skal ønske seg valfag for neste år. Det er viktig dei kryssar av for rett klasse, og rangerer ALLE valfaga i ønskt rekkjefølgje.

Elevane kan ønskja seg følgjande valfag:

Innsats for andre
Produksjon for scene
Utvikling av produkt og tenester (kantine)
Programering
Friluftsliv
Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse
Kulturarv
Trafikk

Nytt i 10.trinn er at elevane kan velja valfaget trafikk. Trafikk handlar om kva det inneber å ferdast trygt i trafikken. Faget skal bidra til å oppnå nullvisjonen, ein visjon om at ingen skal døy eller bli hardt skadd i trafikken. Det handlar om at elevane forstår at me som trafikantar har ansvar for våre eigne val og vurderingar i trafikken. Viss elevane gjennomfører valfaget heile skuleåret 24/25 vil dei ha alt dei treng i trafikalt grunnkurs, bortsett frå mørkekøyring.

Som vanleg er det nokre faktorar som er avgjerande for om valfag blir starta opp. Dette har med tilgang på lærarar og talet på elevar. I tillegg kan det vera slik at ikkje alle elevar får førstevalet sitt. Elevar som tidlegare år ikkje har fått førstevalet sitt vil bli prioritert.

Elevane må svara innan fredag 23.februar.


Tverrfagleg tema i veke 6
I veke 6 skal trinnet ha fokus på temaet seksualitet. Dette er eit fokus nasjonalt, og årets tema er samtykke. Det vil derfor vera eit tema i enkelte fag og timar i løpet av veka. I tillegg vil elevane på fredag få besøk av helesjukepleiar Ane som skal snakka om seksuell helse. 

Vurderingar 
I veke 6 held ein fram med munnlege framføringar om språk og identitet i norsk. Det vil óg vera ei skriveøkt i norsk på torsdag i veke 7 dei tre siste timane. 

Helsing oss på 9.trinn

Me hadde eit veldig kjekt vinterball for elevane våre torsdag kveld. Det såg ut som om alle kosa seg og hadde det triveleg.

Temperaturen blei veldig høg i diskoteket mot slutten av kvelden, men det ser me på som teikn på god danseaktivitet.

Tusen takk til elevrådet som arrangerte ballet, og til Are og Leopold som var fantastiske dj'ar og laga god stemning, og mange takk til 40 føresette som var vakter og som bidrog til eit trygt og godt miljø.


Ny termin 
No er me i gang med ny termin. Alle har fått halvårsvurdering med og utan karakter, med råd om kva eleven bør jobba med framover. Når det gjeld orden og åtferd er dette ei anledning til å få ein ny start med blanke ark, så ta gjerne ein samtale om det heime. 

Vinterball 
Torsdag 25. januar vil elevrådet arrangera vinterball på skulen. Ballet varer frå kl. 19.00-23.00 og det kostar kr 150 og inkluderer pizza og brus.  
Klassekontaktane får i ansvar å skaffa vakter frå kvar klasse og dei tilsette på Møllekjellaren vil også vera med oss den kvelden.  
Innbetaling til ballet: 150 kr kan betalast til Bryne ungdomsskule sitt VIPPS nummer: # 546674 - Merk betalinga med Vinterball, namn på elev og kva klasse eleven går i. Eleven viser kopi/bilete av kvittering/betaling til kontaktlærar som kryssar av på klasseliste. 

UTV 
Måndag 22.januar må elevane leggja inn 3 ønske til utdanningsprogram som dei vil fordjupa seg i under utv-veka i veke 17. Elevane finn lenka på OneNote/09UTV/Kva skjer. 
Du finn passorda i papirformat på din eller makkaren din sin pult + på Teams/BUS/9.tr./Utdanningsval. 

Vurderingar 
I veke 5 byrjar elevane med munnlege framføringar om norsk språk og identitet.  
9A og 9D skal ha avsluttande skriving om 1.verdskrig fredag i veke 5. 

Helsing oss på 9.trinn

Hei verden takkar oss for flott solidaritetsinnsats for Hei verden. Innsatsen vår er viktig for Hei verden, og det vil vera med på å sikra retten til utdanning for barn som lever i fattigdom i blant anna Bangladesh. I år samla med inn 80 464 kr. Bra jobba av alle trinn!

Torsdag 25. januar vil elevrådet arrangera vinterball på skulen. 

Ballet varer frå kl. 19.00-23.00 og det kostar kr 150 og inkluderer pizza og brus. 

Klassekontaktane får i ansvar å skaffa vakter frå kvar klasse og dei tilsette på Møllekjellaren vil også vera med oss den kvelden. 

Innbetaling til ballet: 150 kr kan betalast til Bryne ungdomsskule sitt VIPPS nummer: # 546674 - Merk betalingen med Vinterball, namn på elev og kva klasse eleven går i. Eleven viser kopi/bilete av kvittering/betaling til kontaktlærar som kryssar av på klasseliste. 

FRIST: FREDAG 19. JANUAR KL. 15.00.

Fjorårets ball var veldig kjekt og me trur det kjem til å bli like kjekt i år også.


Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 

Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no) 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/tenk-tryggleik-ved-ferdsel-pa-islagde-vatn.9157.aspx


Godt nytt skuleår! 

Terminslutt 
Fredag 12. januar er det terminslutt. Onsdag i veke 3 vil elevane få ei undervegsvurdering og karakter i alle fag på Visma. 

Søppelrydding i nærområdet
Me på 9.trinn har observert at det har vore mykje søppel rundt om kring etter jul og nyttårsfeiringa. Som ein del av det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap, skal elevane 11.januar rydda søppel i nærområdet 4 - 6t. 

Utdanningsval fagdag 
Torsdag 18.januar skal elevane på 9.trinn delta på ein fagdag i 2 og 3. time. Då skal elevane få høyra tre foredrag om tre ulike utdanningsprogram. Rådgivar Knutzen har alt byrja å gå innom klassane for å gi informasjon om alle dei 15 utdanningsprogramma i den vidaregåande skulen. Etter fagdagen skal elevane setja opp tre ønskjer for kva dei vil fordjupa seg i når elevane seinare skal hospitera på vgs og ut i arbeidspraksis. 

Vinterball 
Som i fjor skal me halda vinterball på skulen. Datoen er sett til 25.01. Hald av datoen! Meir informasjon vil komma. 

Helsing oss på 9.trinn