Meny
Velg trinn/seksjon 9. trinn
I neste veke skal Bryne ungdomsskule ha Hei verden-aksjon. 

Elevane skal få besøk av representant frå Hei verden, læra om solidaritetsarbeid og Hei verden, læra om Peru og samla inn pengar til prosjektet.

8. trinnet skal ha ein open kveld på onsdag, 9. trinn skal ha bøsseinnsamling på torsdag og 10. trinnet skal torsdag arbeida i ein bedrift eller heime.


Friminutt
Me har fått melding om at nokre elevar framleis går på butikkane i matpausen. Me vil minne om at dette skuleåret har ikkje elevane lov til å forlate skuleområdet i skuletida, inkludert i matpausen. Me anbefaler å ta med sunn matpakke på skulen. Det har tidlegare vore klaga over dårleg plass i kantina og lange køer, men me har gjort grep som har betra situasjonen i kantina, og det er både sitjeplassar og raskare køer no. Me ber dykk om å snakke med ungdommen heime om dette.

Hei verden
I veke 48 skal me ha solidaritetsveke på skulen. Me samarbeidar med Hei verden og skal i år samla inn pengar til Peru. Me har felles kick off i aulaen måndag 28.11, der ein representant på Hei verden kjem og motiverer og informerer elevane. Elevane vil læra om både Hei verden sitt arbeid og kvifor me har solidaritetsarbeid. Torsdag 1. desember mellom kl 17-19 skal elevane ha ei bøsseinnsamling i Bryneområdet og på Hognestad, der me håper å samla inn mykje pengar.

Elevundersøkinga og foreldreundersøkinga
Me gjennomfører elevundersøkinga i desse vekene. Informasjon om undersøkinga ligg på heimesida. Føresette har også fått sms med invitasjon til å svara på undersøkinga. Denne meldinga blir berre sendt til den som står som føresett 1, så dersom du ikkje har fått den bør du oppfordra den som har fått den til å svara. Me vil veldig gjerne ha svar frå alle føresette, då me bruker resultata frå undersøkingane i det vidare utviklingsarbeidet på skulen.

Elev- og utviklingssamtalar
Alle lærarane er nå i gang med elev- og utviklingssamtalane, og me satsar på å bli ferdige med samtalane før desember.


Elevbedrift
Det har vore spennande å følgja den gode aktiviteten i elevbedriftane. Onsdag 9.
november kl 17.00-18.30 i gymsalen skal elevane presentera arbeidet sitt på
elevbedriftsmessa. Me ønskjer velkommen til føresette, sysken, besteforeldre og andre
som vil koma og sjå. Det er mogleg å kjøpa produkt av elevbedriftane. Me får besøk av
Ungt entreprenørskap som vil vera med å kåra blant anna beste elevbedrift. Elevane
møter kl 16.30, slik at dei kan førebu seg til messa. I tillegg skal dei rydda opp før dei går
heim. Elevane vil få avspasering ved eit seinare høve. Me gler oss til å sjå kva elevane har
fått til!

Forfattarbesøk
Torsdag 17. november skal me få treffa forfattaren Terje Torkildsen på Time bibliotek. Han
kjem til å lesa litt frå noko av det han har skrive og han kjem til å snakka om å vera
forfattar. Me har derfor lese “Isla Bonita” høgt i alle klassane. Det er viktig å vita litt om
forfattaren me får besøk av.

Hei verden
Skulen skal i veke 48 i gang med solidaritetsprosjektet sitt, Hei verden! I år skal me samla
inn pengar til Peru. Elevane skal læra om kva solidaritetsarbeid er, kva organisasjonen Hei
verden jobbar med og me skal samla inn pengar. På Bryne u skule har me ei fast
organisering der 8. trinn har ein Hei verden-kveld og 10. trinnet jobbar ein dag i ein bedrift.
9. trinnet har ansvaret for bøsseinnsamling i vårt nærområde. Torsdag 1. desember skal
elevane mellom kl 17-19 gå med bøsser. Set av dagen!

Sjølv om veret er blautare, kaldare og mørkare - oppmodar me alle til å gå eller sykla til skulen. For dei som blir køyrde, håpar me at de bruker av og på stiginga oppe i bakken i Sveinsvollsvegen og følgjer vegen vidare til Ole Tjøttas veg, som fører ut til Meierigata. Alstå kjør oppover i bakken, ikkje nedover. 
Og... BRUK REFLEKSVEST! :-) 

Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


I dag har vi hatt besøk av musikarane Renate Engevold, Anders Brunvær Hauge og Børge Fjordheim i regi av Den kulturelle skulesekken. Dei framførte konsertforestillinga “Utenfor er himmelen blå” for oss. Tematikken i forestillinga er utanforskap, men kjem også borti andre tema knytta til dette, som identitet, mangfald, empati og det å vere medmenneske. Me fekk høyre eigenkomponerte poplåter med tekstar knytta til tematikken, og dei batt dette saman til ein heilskap med hjelp av tekstar som var skrive av ungdommar sjølv, innlese av unge skodespelarar, som skildra ungdom sine eigne opplevingar og erfaringar. Tekstane spegla breidda i problematikken, og var kanskje ein vekkar for andre om korleis det er å vere litt annleis, eller korleis det er å føle at ein ikkje blir akseptert for å vere den ein er.

Nasjonale prøvar
Me har nå fått resultata på dei nasjonale prøvane i lesing og rekning. Trinnet har løfta seg
over 4 skalapoeng på begge prøvane, og det er som forventa framgang. Me er glad for at
elevane har hatt framgang, og at det viser at god jobbing gjer resultat. Elevane vil få
informasjon på utviklingssamtalane om korleis det har gått med kvar enkelt elev.

Den kulturelle skulesekken
Tysdag kl 10 skal elevane få vera med på ei framsyning gjennom den kulturelle
skulesekken. Framsyninga heiter “Utanfor er himelen blå”

Elevbedrift
Elevbedriftsperioden startar for fullt opp nå. Bedriftene er danna, og det blir nå spennande
og sjå kva elevane får til. Det er stor entusiasme, så me trur at føresette kan gleda seg til
elevbedriftsmessa. Onsdag 9. november kl. 17.00-18.30 blir det elevbedriftsmesse i
gymsalen, der det vil bli diverse kåringar og ein får sjå alle elevbedriftane. Set av datoen!

Senking av temperatur på skulen
På grunn av straumsparing i kommunen vil temperaturen i klasseromma bli 2 grader
kaldare. Me anbefaler at elevane har med tøflar/innesko og varme nok klede.

Utviklingssamtalar
Kontaktlærarane er i gang med elevsamtalane, og dei vil gjennomføra utviklingssamtalane
i løpet av november. Det blir lagt ut framovermelding i alle fag på Visma, og me ber dykk
lesa desse i forkant av samtalen

I dag har heile skulen markert Verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet #løftblikket. Einsemd og utanforskap er sentrale utfordringar for den psykiske folkehelsa. Kvar fjerde ungdom oppgir at dei ikkje har nokon å snakke med når livet er vanskeleg. For sårbare grupper er utanforskapen enno større. Vi treng kvarandre, så vi må løfte blikket og sjå kvarandre.

Elevane har delteke på ulike aktivitetar, og me har hatt besøk av bidragsytarar utanfor skulen, som Blåkors, Helsestasjonen, kommunepsykolog og Finn Underhaug. Også lærarar på skulen har bidratt med å arrangere kjekke aktivitetar, som klatring i Brynehallen, kunstaktivitet, fysisk aktivitet i gymsalen, og Jitsulab på M44 stilte opp med trenarar og lærte vekk nokre triks. Klassane har også delteke i rebusløp på ulike stader på Bryne kor dei har hatt fokus på psykisk og fysisk helse og måtta samarbeide for å løyse oppgåvene og samle mest muleg poeng.

Trykk på Les mer for å sjå bilete frå dagen.


Barn og unge kan velja mellom mange ulike aktivitetar i haustferien.
I samarbeid med lag og organisasjonar inviterer Time kommune barn og unge til ein aktiv og sosial haustferie. Aktivitetane er gratis eller har låg eigenandel.
Sjekk ut link til Time kommune si heimeside for meir informasjon om aktivitetane, tidspunkt og påmelding. 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/klar-for-ein-aktiv-haustferie.20090.aspx

 

 


Psykisk helseveke
I veke 40 skal me markera Verdsdagen for psykisk helse. Me vil få besøk av
helsesjukepleiar som skal informera litt på torsdag i klassane. På fredag vil det bli ulike
aktivitetar og kurs på tvers av klassar. I tillegg vil kvar klasse ha små drypp med aktivitetar,
filmsnuttar og undervisningsopplegg om temaet i løpet av veka.

Elevbedrift
Me er i full gang med å førebu oss til elevbedriftsperioden. Elevane lærer om rekneskap og
budsjett i mattetimane. I norsktimane har dei lært om stillingsannonser og det å skriva ein
søknad. Etter haustferien startar me opp med sjølve elevbedriftsarbeidet.

Nasjonale prøvar
Me er nå ferdige med nasjonale prøvar i lesing og rekning. Me kan foreløpig bare sjå antal
rette svar, og det kan jo gje oss ein peikepinn på korleis utviklinga har vore for kvar enkelt
elev og klasse har gjort det. Me har ikkje fått dei offisielle skalapoenga og kva nivå eleven
er på, så det blir spennnande å sjå i november. På utviklingssamtalane informerer
kontaktlærarane om resultata. Det er gledeleg å sjå at elevar som har jobba godt har hatt
god framgang.

Elev- og utviklingssamtalane
Lærarane startar opp i veke 40 med elevsamtalane. I frå veke 44 vil det bli
utviklingssamtalar.

Haustferie
I veke 41 er det haustferie! Ha velfortjente fridagar!

9A: Tor Rune Ree og Silje Hansen 
9B: Jette Aase og Habiba Ali-Berge 
9C: Siren Norland Heskje og Janne Høyland Berge 
9D: Irene Rettedal Losvik og Siri Ciekals Njærheim 

Foredremøtet
Takk for godt frammøte på foreldremøtet. Powerpointar frå foreldremøtet ligg på heimesida under “Brev og beskjedar”. 
 
Årshjul
Årshjulet ligg og nå ute på heimesida. Dette er ein oversikt der me legg inn aktivitetar, turar, tema og vurderingssituasjonar me skal ha. Årshjulet er eit levande dokument som vil bli justert undervegs. Me skal prøva å leggja ut oppdateringar med jamn mellomrom. 

Bokbind
Me minner om at alle må få bokbind på bøkene. 

Lada ipaden
Ipaden må og vera lada når ein kjem på skule

Takk for godt frammøte på foreldremøtet.

Under brev og beskjedar ligg nå 2 presentasjonar frå møtet.

I tillegg er nå årshjulet lagt ut. Dette er eit levande dokument, der det vil bli endringar. Me skal prøva å oppdatera med jamne mellomrom.

Det har vore ein god start på skuleåret, der me er i full gang med alle faga, jobbar med klassemiljøet og alle rutinane på skulen. Me har kost oss i det fine veret på strandturen og elevane har hatt utetimar. Me ser at elevane er i større aktivitet ute, og at dei er i saman klassevis og på tvers av klassane på ein betre måte. 
 
Nasjonale prøvar 
I dei neste vekene skal me gjennomføra nasjonale prøvar i lesing og rekning. Me er spente på resultata på desse prøvane, då me håper på at all jobbinga i 8. trinn skal gje positiv utvikling. 
 
Foreldremøte 
Det blir foreldremøte onsdag 14. septmeber kl 18.00 i aulaen. Det blir informasjon i aulaen og samling i klassane etterpå. Sakliste kjem på heimesida. 
 
Elevbedrift 
På onsdag får me besøk av Ungt entreprenørskap som skal ha eit lite kick off for å informera og motivera for elevbedrift. I løpet av hausten skal elevane læra om elevbedrift, førebu og gjennomføra elevbedrift. Perioden blir avslutta med ei elevbedriftsmesse onsdag 9. november kl 17.00-18.30, der føresette kan koma å sjå. 
 
Bokbind 
Elevane har fått heilt nye bøker, så det er viktig at elevane får bokbind på dei og tek godt vare på dei. 

Det blir foreldremøte for 9. trinnet onsdag 14. september kl 18.00. Set av datoen! Innkalling med saksliste kjem.

Velkomne til nytt skuleår! 
Særleg velkomne til fem nye elevar på trinnet; Julia og Betelihem i 9A, Amanda i 9B og Ole og Helene i 9C. 

Nye vaksne på trinnet 
Me har fått to nye kontaktlærarar på trinnet; Håkon H. Rake i 9A og Anne Marie Jåtten i 9B. Nadja Lode er ny miljøterapeut på trinnet. I tillegg er Vegard Vik, Erling Knutzen og Anja Pedersen nye faglærarar. 

Start og slutt på dagen  
Skulen startar kl 08:00 kvar dag. Måndag, onsdag, torsdag og fredag sluttar skulen kl. 14:10 og tysdag kl. 12:10.  Onsdag har elevane fri i 1.time anna kvar veke. Då startar elevane kl 09.00. 

Klyppekort/betalingskort i kantina 
Kantina er open. Elevane kan bruka opp klyppekorta dei hadde i fjor. Det kjem nytt betalingssystem i løpet av v. 34, og det vil koma meir info om dette når alt er klart.   

Bokbind  
Elevane skal ha bokbind på alle bøkene dei får utdelt. Frist for å leggja på bokbind er ut veke 34. Me skal bruka fleire digitale bøker på 9.trinn dette året, så det er ikkje så mange bøker elevane får med seg heim. 

Nye fag 
I år skal elevane ha mat og helse, og dette er eit avgangsfag. I tillegg skal elevane ha musikk.  
 
Arbeidslivsfag 
Dette skuleåret skal elevane arbeida i ein bedrift på tysdagane frå kl 11.30-13.20, viss elevane ikkje har avtalt anna tidspunkt sjølv med arbeidsgjevar. Elevane skal ha fri 1. time og møter kl 09.00 på torsdagane.            

Ipad 
Me minner om at elevane må ta godt vare på ipaden. Dei fekk ipad utdelt på torsdag, og det er viktig å oppdatera den og alltid lada den opp heime. 
 
Visma Min Skole 
For dei som er nye på BUS, så bruker me appen Visma Min skole til kommunikasjon mellom skule og heim. Me vil at de lastar ned appen og loggar inn i Time kommune slik at de får meldingar me sender der. Der skal de også melde inn fråvær. 

Minskole.no/bus 

Følg med på heimesida vår. Der legg me ut vekeoversikt, vekeplan, timeplanar, brev og beskjedar. Det er lurt å abonnera på nyheiter frå 9.trinn. Då får du e-post når me legg ut noko nytt. Abonnement må fornyast kvart år. 

Me ønskjer velkommen til 9. trinn, og me gler oss nå til å starta opp og treffa elevane igjen. Lærarane har nå hatt planleggingsdagar, og me er klar for eit kjekt skuleår.

I år kjem det 5 nye elevar til trinnet, så alle må ta godt i mot desse elevane.

Første skuledag møter elevane i klasserommet sitt. Dei skal ha det same rommet som dei hadde på 8. trinnet.

Ang kantina, så ligg det ute eigen iformasjon der me skal starta med eit nytt betalingssystem. Elevane kan bruka opp klyppekortet dei hadde i fjor, før dei startar opp med betalingskortet.

Elevane får utdelt ipaden i morgon, og det er då viktig at elevane ladar opp ipaden heime og sjekkar om det er oppdateringar som må gjerast.

Elevane får papirbøker i språk, matematikk og mat og helse, og dei vil få nettressursar i dei andre faga. Alle bøkene er nye, så ein må ha på bokbind og ta godt vare på bøkene.

På fredag startar me opp med valfag kl 08.00. Elevane møter opp på følgjande stader:
Kantinegruppa: 9B sitt klasserom
Design/redesign: k&h-rommet
Fysisk aktivitet: Vardheia idrettshall
Friluftsliv: møter opp ved Tjødna

9A:
Siv-Merethe Enge
HåkonHaugenes Rake

9B:
Anna Magnussen Vik
Anne Marie Jåtten

9C:
Karen Hognestad Liland
Pål Endre Oftedal

9D:
Charlotte Gaarder
Jonas Aarrestad Trodahl

Faglærarar:
Arnt Helge Esaiassen
Hilde Jorunn Arnø Vetrhus
Kristine Nesse
Erling Knutzen

Miljøpersonell:
Lise E Særheim
Brit Kristine Wiig
Nadja Lode
Renate Odland


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon
helsenorge.no/helsestasjon

BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


"Min skole - foresatt" app er klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som har erstatta SchoolLink.

Foresatte kan søke om elevpermisjon digitalt i Visma.

Trykk på Les meir for å sjå kor enkelt det er. 


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.