Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Praksisplan - andre studieår

Andre studieår med hovudtema elevmangfaldet og eleven sitt møte med skule og fag

Innhald

Læringsutbytte

Bryne Ungdomsskule

Ansvar

Eleven si faglege, sosiale, kulturelle og personlege læring og utvikling på 5. - 10. trinn.

Studentane skal få kunnskap om elevvariasjonar og tilpassa læringsfellesskap.

Rettleiing med fokus på variasjon i elevane sin faglege, kulturelle bakgrunn.

Rettleiing med fokus på ulik bruk av elevsamtalen( både formelle og uformelle samtalar).

Få delta i elevsamtalen.

Få erfara spesialpedagogisk arbeid.

Praksislærar

Spesialpedagogar

Inkluderande læringsfellesskap.

Studentane skal få kunnskap om elevane si utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring.

Studentane skal få kunnskap om kulturelt mangfald og fleirspråklegheit. Dei skal få ferdigheiter som gjer at dei kan planleggja, gjennomføra og vurdera undervisning i eit fleirkulturelt læringsfellesskap.

Rettleiing med fokus på inkludering.

Rettleiing om korleis ein bruker elevar sine iop-ar for å tilretteleggja undervisninga.

Erfara bruk av skulen si ressursavdeling (raud avdeling).

Erfara samarbeidet med kommunen sitt kompetansesenter.

Erfara undervisning i det fleirkulturelle klasserommet og få rettleiing ut frå desse erfaringane

Praksislærar

Spes.ped. koordinator

Inspektør for kompetansesenteret

Variert og tilpassa opplæring, ulike arbeidsmåter.

Studentane skal få ferdigheiter som gjer at dei kan møta mangfald og elevvariasjon gjennom differensiert opplæring.

Rettleiing med fokus på varierte grupperingar på trinna og på tvers av trinna.

Praksislærar

Rektor

Sped.ped. koordinator

Lærararbeid og læringsleiing i fleirkulturelle klasserom og i møte med elevar med spesielle behov.

Erfara og få rettleiing i forhold til tilpassa opplæring og samarbeid med andre yrkesgrupper enn pedagogar.

Fokus på mål for undervisninga.

Studentane skal få ferdigheiter som gjer at dei kan utvikla mål for undervisninga. Dei skal få ferdigheiter som gjer at dei kan vurdera måloppnåinga til elevane.

Rettleiing i forhold til ei målfokusert undervisning.

Erfaringar med bruk av periodeplanar, vurdera måloppnåing og vurdera prøver med setja karakter.

Rettleiing i forhold til korleis ein kan konkretisera kompetansemåla i Kunnskapsløftet.

Praksislærar

Klasseromskunnskap/kunnskap om ulike læringsarenaer.

Studentane skal få ferdigheiter som gjer at dei kan leia læringsarbeid med å variera og differensiera arbeidsmåtane etter gruppestorleik og målet med undervisninga.

Rettleiing med fokus på læring i klasserommet og eventuelt andre arenaer enn klasserommet.

Praksislærar

Klasseleiing.

Studentane skal få ferdigheiter som gjer at dei kan vera tydelege klasse- og gruppeleiarar.

Dei skal få kompetanse som gjer at dei blir bevisste eigen kommunikasjons- og relasjonskompetanse.

Rettleiing med utgangspunkt i handbok for klasseleiing.

Fokus på starten av timen, overgangssituasjonar og avslutninga av timen.

Praksislærar

Studentane si eiga utvikling.

Studentane skal få kompetanse som gjer at dei får innsikt i si eiga utvikling som lærar og at dei kan vurdera eigen lærarkompetanse og læringsbehov.

Reflektera over kva ein har styrka gjennom praksis og kva dei bør arbeida meir med i vidare utdanningsløp.

Praksislærar

Grunnleggjande ferdigheiter.

Studentane skal få kompetanse som gjer at dei har innsikt i læring av grunnleggjande ferdigheitar og forståing av fagkunnskap.

Ha fokus på læring av grunnleggjande ferdigheiter gjennom praksis og rettleiing. Bli kjende med bruk av lærarrettleiingar og andre hjelpemiddel der dette blir vektlagt og bli kjende med nasjonale rettleiingar til dei ulike faga.

www.skolenettet.no

Praksislærar