Meny
Velg trinn/seksjon 10. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

God sommar!

 

Dei som har kome inn på Studiespesialisering eller Bygg på Bryne vgs, og ønsker å ha toppidrett, kan sjå meir informasjon her.   

Rådgjevar Knutzen vil besøke klassane på 10. trinn fredag 7. juni og informere om:

-Korleis ein svarer på vgs-tilbod i Vigo. I første veka av juli får alle ei teksmelding om at dei må logge inn på vigo.no og ta imot tildelt plass. Alle må svare ja. Dersom ein frå førsteønske, er det der eleven skal gå. Ho/han kan ikkje få lågare ønske då. Dersom ein får tilbod om eit lågare ønske, takkar ein ja då òg, men samtidig kan ein velje å stå på venteliste for høgare ønske. Då vil ein få nytt svar ved neste opptak som er i slutten av juli/starten av august.  Bryne vgs byrjar måndag 19. august, og ein kan miste skuleplassen om ein ikkje møter første dag. Les evt. meir HER.

-Utstyrstipend. Når ein tek imot plass i vigo, kan ein etterpå gå vidare til lånekassen (lanekassen.no) og søke om utstyrsstipend. Dette kan ein òg gjera seinare. Utstyrstipendet er på mellom 1000 og 5000 for heile året, og alle som søker får. Bortebuarstipend og stipend når føresette har spesielt svak økonomi kan ein òg søke om der. Les meir HER.

-PC-ordninga. Ein må ha eigen pc på vgs, og denne kan ein kjøpe gjennom Rogaland fylkeskommune om ein vil. Den er subsidiert. Du kan lese om dagens pc-ordning HER. Denne sida vil bli oppdatert for neste skuleår nærare skuleårets slutt.

Ta kontakt om det er noko de lurer på. Lykke til på vgs! Helsing Rådgjevar Knutzen.


Flying Start er et tiltak for ungdom som skal starte på vg1 og har som formål å trygge overgangen til videregående skole. Målet er at ungdommene skal kjenne til skolen de skal starte på, og de får mulighet til møte noen ansatte og medelever i trygge rammer. Ungdom som melder seg på, får invitasjon fra skolen til et arrangement over én eller to dager like før skolestart. Info og påmelding her.

Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule, og det vil seia at me arbeidar jamnt og trutt med antimobbearbeid etter Olweusprogrammet.
Me har gjennomført Olweusundersøkinga på alle trinn, og årets mobbetal er 5,7%. Dette er lågare prosentvis enn det ein ser på landsgjennomsnittet.
Me er sjølvsagt ikkje nøgde med at nokre elevar blir mobba eller føler seg plaga, og dette jobbar me med dagleg for å få ned desse tala.

Me evaluerer undersøkinga grundig for å gjera endringar og setja inn nye tiltak. Undersøkinga blir tatt opp i alle klassane, i fellestid med lærarane, i elevrådet og i FAU.

Me er glade for at det er svært høg trivsel på skulen. Heile 96% av elevane seier at dei trives på skulen.

Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringslova. 
Elevar og føresette kan klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.
På 8.trinn gjeld dette valfag, på 9.trinn valfag og mat & helse og på 10. trinn gjeld det alle faga siste skuleår.
I 10. trinn har ein og klagerett på eksamen. 

Få elevar på 10. trinn har meldt seg på dei ulike frivillige arrangementa som kjem utover hausten/vinteren i skuletida. Desse vil auka deira innsikt i yrke og utdanning. I faget utdanningsval har elevane fått info om at dei kan melda seg på

- TIF-transportsmesse Bryne vgs
- Jenter og teknologi – tre timers liveshow
- Anleggsbransjens rekrutteringsdagar på Laland
- Offshore- og maritim dag
- TaUtdanningsmessa (mest høgare utdanning)

På OneNote/08UTV kan elevane finne meir info og sjå kven som har meldt seg på. Ein kan fortsatt melde seg på ved å sende rådgjevar Knutzen ei teams-melding.


Visma “Hjemmeweb” er erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon. 

Kilde: Skolehelsetjenesten på nett (ks.no)


Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


Du kan få leksehjelp med matematikk over internett, der du snakker med studenter som studerer matematikk/realfag på Universitetet. Om du sliter med matte, eller om det går greit - få fart på mattearbeidet slik at du legger et godt grunnlag for matten i vgs. Det er Nasjonalt senter for realfagsrekrutering som organiserer dette tilbodet. Dei held til ved NTNU (universitetet i Trondheim). Klikk deg inn til Enter Digital her.

Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.