Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vekas friminuttsaktivitet

MESTERNES MESTER

I neste veke skal Bryne ungdomsskule ha Hei verden-aksjon. 

Elevane skal få besøk av representant frå Hei verden, læra om solidaritetsarbeid og Hei verden, læra om Peru og samla inn pengar til prosjektet.

8. trinnet skal ha ein open kveld på onsdag, 9. trinn skal ha bøsseinnsamling på torsdag og 10. trinnet skal torsdag arbeida i ein bedrift eller heime.


Denne veka vert Eigenberedskapsveka 2022 arrangert av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) saman med landets kommunar. Som ein del av dette vil Sivilforsvaret besøka alle ungdomsskulane i Time. Dei vil snakka med elevane om kva eigenberedskap er, og kvifor dette er viktig. Andre tema vil mellom anna vera kva flyalarm og tilfluktsrom er.
Etter år med pandemi, og nå krig i Europa, trur me at det kan vera lurt at elevane får informasjon om dette på ein god og trygg måte, der dei også vil få moglegheit til å stilla spørsmål om det dei lurer på.
Meir informasjon om Eigenberedskapsveka på Time kommune si nettside: https://www.time.kommune.no/aktuelt/du-bor-kunne-klare-deg-sjolv-i-minst-tre-dogn.20267.aspx

 


I dag har vi hatt besøk av musikarane Renate Engevold, Anders Brunvær Hauge og Børge Fjordheim i regi av Den kulturelle skulesekken. Dei framførte konsertforestillinga “Utenfor er himmelen blå” for oss. Tematikken i forestillinga er utanforskap, men kjem også borti andre tema knytta til dette, som identitet, mangfald, empati og det å vere medmenneske. Me fekk høyre eigenkomponerte poplåter med tekstar knytta til tematikken, og dei batt dette saman til ein heilskap med hjelp av tekstar som var skrive av ungdommar sjølv, innlese av unge skodespelarar, som skildra ungdom sine eigne opplevingar og erfaringar. Tekstane spegla breidda i problematikken, og var kanskje ein vekkar for andre om korleis det er å vere litt annleis, eller korleis det er å føle at ein ikkje blir akseptert for å vere den ein er.

Grunna den nasjonale kraftsituasjonen og energikrisa i Europa, tek Time kommune grep for å halde kommunen sitt eige energiforbruk nede.
Eit av tiltaka er senking av temperaturen i kontorbygg, idrettshallar, skular og barnehagar.
Det vil verta individuelle tilpassingar, men jamt over vil temperaturen i klasserom og andre opphaldsrom senkast frå 22 til 20°C. I barnehagar vert det differensiert på rom for småbarn og eldre barn. Temperaturen skal ikkje ned på småbarnsavdelingar. Der det er praktisk mogleg vil temperaturen i gangareal bli redusert noko meir.
Sjølv om temperaturen vert redusert, skal den framleis vera i tråd med Helsedirektoratet sine anbefalingar for temperatur i opphaldsrom for skule og barnehagar. Anbefalinga er at temperaturen bør ligga på 20-24°C gradar om vinteren.
Barn er forskjellige og nokon frys lettare enn andre. For å sikra at ditt barn ikkje blir kaldt, anbefaler me å ha med ekstra klede på skulen/i barnehagen i tida framover, slik at barnet har moglegheita til å kle på seg ved behov.
Me minner også om at alle bør ha innesko/tøflar.
Me kjem til å snakka med elevane/barna om dette på skulen/i barnehagen, men det er flott om de også tek ein prat med eigne barn om viktigheita av å ha på seg nok klede for ikkje å frysa.
Arbeidet med å senka temperaturen i skular og barnehagar startar måndag 24. oktober.
Du kan lesa meir om andre tiltak som Time kommune gjer for å spara straum på kommunen si nettside: https://www.time.kommune.no/aktuelt/time-kommune-tek-grep-for-a-spara-straum.20200.aspx

I dag har heile skulen markert Verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet #løftblikket. Einsemd og utanforskap er sentrale utfordringar for den psykiske folkehelsa. Kvar fjerde ungdom oppgir at dei ikkje har nokon å snakke med når livet er vanskeleg. For sårbare grupper er utanforskapen enno større. Vi treng kvarandre, så vi må løfte blikket og sjå kvarandre.

Elevane har delteke på ulike aktivitetar, og me har hatt besøk av bidragsytarar utanfor skulen, som Blåkors, Helsestasjonen, kommunepsykolog og Finn Underhaug. Også lærarar på skulen har bidratt med å arrangere kjekke aktivitetar, som klatring i Brynehallen, kunstaktivitet, fysisk aktivitet i gymsalen, og Jitsulab på M44 stilte opp med trenarar og lærte vekk nokre triks. Klassane har også delteke i rebusløp på ulike stader på Bryne kor dei har hatt fokus på psykisk og fysisk helse og måtta samarbeide for å løyse oppgåvene og samle mest muleg poeng.

Trykk på Les mer for å sjå bilete frå dagen.


Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me nå må finna fram refleksen igjen.
Refleks er den billigaste livsforsikringa du kan ha! Bruk refleks så du blir synleg i trafikken. Me anbefaler at du brukar refleks som bevegar seg når du går, og at du bruker minst to refleksar slik at du er synleg frå fleire kantar.

Barn og unge kan velja mellom mange ulike aktivitetar i haustferien.
I samarbeid med lag og organisasjonar inviterer Time kommune barn og unge til ein aktiv og sosial haustferie. Aktivitetane er gratis eller har låg eigenandel.
Sjekk ut link til Time kommune si heimeside for meir informasjon om aktivitetane, tidspunkt og påmelding. 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/klar-for-ein-aktiv-haustferie.20090.aspx

 

 


I Time kommune vil me at alle elevane skal lukkast i skulen. Me vil at elevane skal ha lyst på livet og evna til å meistra det. I den samanheng er deltaking i opplæringa viktig og det er eit viktig førebyggande tiltak at me har gode rutinar for oppfølging av fråvær.  

Nå er kantinekortet klart til bruk i kantina. Alle elevar skal ha fått tilbod om å få kvart sitt kantinekort. Hugs at du må laste ned appen DiggiPay eller gå inn på www.kantinekortet.no for å registrere kortet. Dei har ei eigen support de kan kontakte om det er noko de lurer på eller om de treng hjelp til registrering. Hugs å merke kortet med namn. Om eleven er uheldig og mistar kortet sitt, kan du raskt gå inn og sperre kortet i appen eller på nettsida deira. Dersom du mistar kortet og må få nytt, må du betale ein eigenandel på 50 kr. Pass godt på kortet. :-) 
Håpar dette blir ei god betalingsløysing i kantina, men me oppmodar sjølvsagt alle til å ha med seg eiga niste.

Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon
helsenorge.no/helsestasjon

BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


"Min skole - foresatt" app er klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som har erstatta SchoolLink.

Foresatte kan søke om elevpermisjon digitalt i Visma.

Trykk på Les meir for å sjå kor enkelt det er. 


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.


Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.