Meny
Velg trinn/seksjon Rådgjevar
Rådgjevar Erling Knutzen kontaktinfo:
erling.knutzen@time.kommune.no
Tlf: 51776445
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Yrkes- og utdanningsrådgjevar/karriererettleiar på Bryne ungdomsskule
Rådgjevar har ansvar for all utdanning- og yrkesinformasjon og -rettleiing på skulen. Mykje av dette skjer gjennom faget Utdanningsval som rådgjevar administrerer. Vidare er det rådgjevar sitt ansvar å sjå til at alle elevane får den hjelpa dei treng når dei søkjer vidaregåande skule. Rådgjevar på Bryne ungdomsskule er Erling Knutzen. Ta kontakt om du har spørsmål, ønskjer eit møte eller anna. Telefon kontor: 51776445. E-post: erling.knutzen@time.kommune.no.
Rogaland fylkeskommune har på si heimeside ein artikkel om førsteinntaket til vgs der dei presenterer nokre utvalde utdanningsprogram og skular som har eit høgt snitt-krav ved førsteinntaket 5. juli. Det vil sei skulepoeng (gjennomsnittet av karakterane gonger 10) til den siste inntekne eleven i førsteinntaket. Dette vil i dei fleste tilfelle gå ned til andreinntaket som er i slutten av juli. Sjå artikkelen her.

Heile ni elevar frå 10. trinn på Bryne ungdomskule må¨vente til andre opptak i slutten av juli før dei får tilbod om skuleplass. Alle desse har fått tilbod om ventelisteplass ved førsteopptaket som var 5. juli. Her må desse svare ja til ventelisteplass og ellers tolmodig vente til andreopptaket.

I tillegg er det 16 stk som har fått tilbod om eit lågare ønske enn førsteønske. Totalt var det 135 elevar på 10. trinn i vår. Det betyr 110 fekk førsteønske ved førsteinntaket. Det tilvarer 81%. For å ha skuleplass til hausten må ein svare ja i Vigo.

PC-ordninga til Rogaland fylkeskommune åpnar for bestilling 8. juli. Du kan sjå modellar og prisar her. Standarmodellen er ein god PC der fylket betaler om lag kr 2.500,- for deg, mens eleven betaler minste utstyrstipend-sats gonger 3, då du kan ta denne på avbetaling. Les meir her

Når du har motteke skuleplass, kan du søke utstyrsstipend hjå lånekassen.

Send rådgjevar Erling Knutzen melding på Teams (eller ein mail) om det er noko du lurer på. 

God sommar!


Ta imot tilbudt skuleplass
I første veka av juli får elevane ei tekstmelding om å logge inn på Vigo.no og ta imot tildelt plass. Svar ja. Dersom du ikkje får tilbod om førsteønske, kan du samtidig setje deg på venteliste for høgare ønske. I slutten av juli kjem andreopptaket. Då må alle som er på venteliste svare på nytt. For å beholde skuleplassen du møte første skuledag.

Lånekassen
Etter at du har skuleplass, kan du søke Lånekassen om utstyrstipend. Det er gratis penger og alle som søker får. I tillegg er det behovsprøvde stipend enkelte kan søke på.

PC
På vgs må du bruke pc. Du kan kjøpe gjennom fylkeskommunen og då får du fleire tusen kroner i støtte. Bestill tidleg i sommarferien, så er den klar når skulen starter. Bestillinga åpnar i første del av juli. Du kan òg bruke ein pc du ha frå før.

PC-kurs
Bryne vgs arrangerer kurs i data og studieteknikk 9. og 10. august. Installering og bruk av program i tillegg til studieteknikk. Sjå vedlegg under "Diverse dokument" på 10.trinn-sida for meir info. Påmelding innan 31. juli her.

Flying start
To dagar på vgs i forkant av skulestart, der ein blir kjend med vgs og får eit forsprang før skulen begynner. Meir info og påmelding i kolonna til høyre. Sjå under "Diverse dokument".


For dei som har idrettsfag på førsteønske og er med på kretslag eller landslag, kan ein få 7 eller 15 tilleggspoeng ved innsøkning til vidaregåande skule. Send lenka til denne nettsida på vilbli.no til kretsen/forbundet og be dei fylla ut skjemaet som ligg der, skriva under, stemple og sende tilbake. Du leverer/sender vedlegget direkte til den skulen du har på førsteønske på vigo-søknaden. Det må være idrettsfag. First 1. mars. Lykke til!

Utdanningsprogammet studiespesialisering skil seg frå dei andre utdanningsprogramma med at her skal du velje mange av faga dine sjølve. Det er innanfor realfag (matte og naturfag) eller SSØ (Språk samfunnsfag og økonomi). Her er ei lenke til ein god artikkel om dette og heilt nede finn du to gode døme på val av programfag: Programfag studiespesialisering.

Her kan du sjå søkartal og kapasitet på dei ulike utdanningsprogramma og dei vidaregåande skulane i Sør-Rogaland for 2021 pr. mars -21. 

Fremmedspråk i vgs er tysk, fransk eller spansk. På yrkesfag og påbygg skal en ikke ha fremmedspråk. Så denne teksten gjelder kun de fem studieforberedende utdanningsprogrammene. På de studieforberedende utdanningsprogrammene skal alle elevene ha fremmedspråk i to eller tre år. De som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, skal som hovedregel gå videre (nivå 2) i to år med samme språk. Dersom en ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må en på studieforberedende utdanningsprogram ha fremmedspråket tysk i alle tre årene. En kan ikkke velge spansk eller fransk. Det blir da nivå 1 de to første årene og nivå 2 i 3. klasse. I 3. klasse vil disse elevene miste et programfag på grunn av dette.

Det er bare Bryne vgs som tilbyr elever å skifte til tysk eller spansk. Dette gjelder elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen. Disse skal ha det nye fremmedspråket i kun to år og ender opp med to språk på nivå 1.

Hvilket fremmedspråk en ønsker, må en gi beskjed om i søknaden på Vigo. Dersom en ombestemmer seg etter 1. mars, bør en sende en mail til Bryne vgs og opplyse om dette. En kan kanskje få skifte fremmedspråk når skolen starter om høsten, men her kan fulle klasser bli et problem.


Statistisk sentralbyrå har berekninga kva utdanningar dei trur det vil vera behov for i framtida. Les meir her.

yrkesfagene.no kan du finne nokre videosnuttar om ulike yrkesfag og utdanningsval. Nettsida er under utvikling, men går du inn på menyvalget oppe til høgre som heiter "Fagsafari"  og klikker på Rogaland, vil du kanskje finna noko av interesse!.

På framsida til nettsida Vilbli.no kan du sjå dei 15 utdanningsprogramma ein må velje mellom når ein skal søke vidaregåande skule. Her kan du klikke deg vidare til mykje info om det enkelte utdanningsprogram.


Ein søker vidaregåande skule (vgs) ved å logge seg inn på Vigo.no i januar med BankID eller MinID. Ein MÅ setje opp tre utdanningsprogram og kan setje opp inntil tre skular på kvart utdanningsprogram.

Til dømes slik:
1. ønske  Bygg- og anleggsteknikk  Bryne vgs
2. ønske  Bygg- og anleggsteknikk  Gand vgs
3. ønske  Bygg- og anleggsteknikk  Jåttå vgs
4. ønske  Helse- og oppvekstfag  Bryne vgs
5. ønske  Helse- og oppvekstfag  Bergeland vgs
6. ønske  Helse- og oppvekstfag  Tryggheim vgs*
7. ønske  Salg, service og reiseliv  Bryne vgs
8. ønske  Salg, service og reiseliv  Dalane vgs
9. ønske  Salg, service og reiseliv  Godalen vgs

 


Du kan få leksehjelp med matematikk over internett, der du snakker med studenter som studerer matematikk/realfag på Universitetet. Om du sliter med matte, eller om det går greit - få fart på mattearbeidet slik at du legger et godt grunnlag for matten i vgs. Det er Nasjonalt senter for realfagsrekrutering som organiserer dette tilbodet. Dei held til ved NTNU (universitetet i Trondheim). Klikk deg inn til Enter Digital her.

Rogaland fylkeskommune tilbyr ulike spesielle tilbod i den vidaregåande skulen. Sjekk heimesida til skulane som kan vera aktuelle og sjekk ut oversikten her:

Lenke til spesielle tilbod i vgs i Rogaland

I tillegg tilbyr Bryne vgs toppidrett både på Studiespesialisering og Bygg- og anleggsteknikk. I 2020 tilbydde Bryne vgs toppidrett på Teknologi- og industrifag (tidlegare kalla TIP), men på grunn av låg interesse har dei ikkje dette tilbodet lenger.

Enkelte skular kan òg tilby spesielle tilbod enkelte år som ikkje er å finna på lista hjå Rogaland fylkeskommune eller inne på søkesida Vigo.no. Døme på dette er forskningsklasse på Sandnes vgs og St.Olav vgs. Ein bør sjekke heimesidene til skulane for slike tilbod.


Ein søkjer vgs på vigo.no og fristen er 1. mars. Ein må logge seg inn på Vigo.no med BankID eller MinID. I løpet av januar/februar får elevane instruksjonar og informasjon av rådgjevar, slik at all får søkt.

Reglane for søking til vgs er slik:
- Alle må setje opp tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge
- Ein har rett på å kome inn på eit av tre oppsatte utdanningsprogram
- Ein må setje opp mellom ein og tre skular på kvar utdanningsprogram i prioritert rekkefølge
- Ein har ikkje rett til å kome inn på ein spesiell skule
- Ved oversøkning vert det laga venteliste basert på gjennomsnittet av sommarkarakterane i 10. klasse
- Dersom ein får tilbod om plass ved førsteinntaket i starten av juli, må ein ta imot denne.
- Dersom plassen ein tar imot ikkje er førsteønske, kan ein samtidig sette seg på venteliste på høgare ønske.


I vedlegget som du finn under "les meir", kan du sjå poenggrensene ved opptak til den vidaregåande skulen i Rogaland i 2018 - 2021.

Elevane kan ha opp til ni ønsker. Her syner me førsteønske til alle elevane.

For nokre av elevane med individuell opplæringsplan (IOP), kan det være mulig å søke fritak for vurdering med karakter. Her kan du lesa om rettar, konsekvensar og samanhengen med fritak i den vidaregåande skulen.

Ved å klikke her, kjem du til eit interaktivt magasin om yrkesfaga som er laga her i Rogaland. Du vil finne nytting informasjon og inspirasjon til ditt yrkes- og utdanningsval! 

Eit år på folkehøgskule er eit skuleår utan prøvar og eksamen. Det vanlegaste er å ta dette året etter den vidaregåande skulen, men det er nokon som tar inn yngre elevar. Sjå lister her.

På ungdomsskulen skal alle elevane ha eit fag som heiter andre framandspråk. Ein kan i dette faget velje å ha tysk, fransk, spansk, engelsk fordjuping eller arbeidslivsfag. Informasjon om alternativa vert gitt til elevar og føresette i byrjinga av mars. Skal ein gå på eit studieførebuande utdanningsprogram i vidaregåande skule (vgs), er det ein liten fordel om du har valt tysk, fransk eller spansk, men ikkje avgjerande. Dersom du skal gå på yrkesfagleg utdanningsprogram i vidaregåande skule, skal du ikkje ha andre framandspråk og det har dermed ikkje noko å seia kva du vel.

All yrkes- og utdanningsinformasjon er lagt inn i faget Utdanningsval. Elevane skal til saman ha 110 timar i dette faget. Faget vert ikkje lagt ut på timeplanen kvar veke, men vert gjennomført i periodar kvart skuleår.

På http://utdanning.no/arbeidsmarkedet/ kan du sjå kva utdanningar Statistisk sentralbyrå meinar vil gje best moglegheiter for å få jobb i framtida. Her prøvar dei å sjå 5, 10, 15 og 20 år fram i tid. Ei bra nettside med flott grafikk.

www.vilbli.no 

Full oversikt over tilbodet i den vidaregåande skulen i Rogland. Ei stor og god nettside som me brukar aktivt. 

www.utdanning.no 

Dette er ei svært god side som dekker både vidaregåande skule, høgskule og universitet i tillegg til over 500 ulike yrker. Her finn du det meste.

www.vigo.no

Her søkjer du på vidaregåande skule. Det skjer i januar/februar. Her må ein nytte pin-kodar ein får i posten i januar frå MinID.


Etter vidargåande skule kan du gå på høgskule eller universitet. Det er lite forskjell på universitet og høgskular. Den viktigaste forskjellen er at universiteta er større og driv med meir forskning.

For å koma inn på universitet og høgskular må du i dei fleste tilfelle har studiekompetanse. Det får du ved å gå på eit av dei fem studieførebuande utdanningsprogramma eller gå eit år på påbygg etter to eller fire år på yrkesfag (unntaket er Y-vegen - sjå eigen artikkel om det her på sida).

På nettsida www.samordnaopptak.no finn du alle universitet- og høgskuleutdanningane i Noreg. Du kan òg finne opptakskrav og korleis ein reknar ut poenga ein søkjer med (http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/).