Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Praksisplan - tredje og fjerde studieår

Tredje og fjerde studieår med hovudtema skulen som organisasjon, om kva det inneber å vera ein del av eit profesjonelt fellesskap, og møtet mellom skulen, føresette og andre instansar utanfor skulen.

Innhald

Læringsutbytte

Bryne Ungdomsskule

Ansvar

Kvalitetssystem som utgangspunkt for læring og utvikling

Studentane skal kunna kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet.

Studentane skal ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skulen.

Få kjennskap til skulen sin verksemdplan, samt kommunale planar.

Få info om SOL, Olweus, UIU og evt andre satsingsområde. Dei må også få innblikk i dei kartleggingsverktøya som blir brukt for å innhenta data om elevane sin kompetanse.

Rektor/inspektør

Praksislærar

Evt koordinatorar for dette arbeidet på skulen (rektor)

Kva inneber det å vera lærar? Korleis er samarbeid lagt opp, og korleis er eg ein profesjonell aktør opp i dette?

Studentane har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører.

Deltaking på fagmøter, fellessamlingar, informasjon om arbeidsavtalar. Få oversikt over tilgjengelege ressursar som er til hjelp i dette arbeidet.

Praksislærar

Rektor/inspektør

Møter mellom skule og heim

Studentane skal vera med å planlegge og vurdere foreldremøter og utviklingssamtaler med elevar.

Få innblikk i korleis ein planlegg elev-og utviklingssamtalar. Delta som observatør i desse samtalane, og evaluera samtalane ut frå kriterier ein har blitt samde om på førehand.

Praksislærar

Rektor

Delta i lokalt læreplanarbeid

Studentane kan utvikla planar for eit opplæringsløp, og kan forhalda seg til desse planane i eigen undervising.

Studentane klarer å sjå samanhenger mellom dei ulike delene av læreplanen, og kan peika på konkreter som kjenneteikner kompetanse.

Studentane er med i planleggingsarbeidet i lag med faglærarar på trinnet. Dei får innblikk i samanhengen mellom årsplan, periodeplan, og plan for undervisningsøkter.

Praksislærar

Samarbeid med lokalmiljøet og vekt på entrepenørskap

Studentane skal sjå skulen som ein lokal aktør utover det å vera ein undervisningsarena. Korleis kan lokalsamfunnet og skulen gagne kvarandre, både når det gjeld fortid og framtid?

Deltaking i elevbedrifter, utdanningsvalperioder, bedriftsbesøk.

Praksislærar

Rådgjevar

Antimobbearbeid

Studentane kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på.

Sjå på planar for korleis mobbing blir kartlagt, og følgt opp på skulen. Leia Olweus-timar med utgangspunkt i årsplanar/periodeplanar. Vera aktive i å vurdera desse øktene.

Praksislærar

Spes.ped.lærar

Overganger mellom trinna

Studentane skal få innblikk i at dei ulike trinna set ulike krav til lærararen når det gjeld tilpassing, elevføresetnader og fagleg innsikt.

Få oversikt over korleis skulen samarbeider med vidaregående skular mtp informasjon og yrkesrettleiing.

Enten gjennom samtale eller praksis få innblikk i kva dei ulike trinna krev, og kva som er fokusområder.

Delta i yrkesrettleiing. Sjå kva som finnes av ressurser for å hjelpa elevar og føresette til å få oversikt over dei ulike utdanningsvala.

Praksislærar

Praksislærar

Rådgjevar

Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen

Studenten skal læra kor viktig det er vera kritisk nyskjerrig på forsking som skjer kring utvikling i skulen. Vera open for ny praksis, og sjå sin eigen utviklingskompetanse som ein viktig føresetnad for dette.

Delta i samtalar kring skuleutvikling, ha meiningar kring det ein har opplevd i praksis og kunna knyta det til sin eigen kunnskap om pedagogikk og didaktikk.

Praksislærar

Rektor