Meny
Velg trinn/seksjon 8. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

God sommar!

Trinnoversikt over lærarar på Bryne ungdomsskule for neste skuleår 2024/2025

 

8. trinn - Avdelingsleiar: Monica Penne Norheim 

8A: Norunn Tveit og Sondre Maudal

8B: Kristin Hovin Thorsen og Andreas Sannarnes Kvitvær

8C: Stine Vigrestad Austad og Miriam Vølstad Vigre

8D: Kristian Mora og Anne Marie Jåtten

8E: Elina Reime og Jonas Aarrestad Trodahl

Faglærarar på trinnet: Elisabeth K. Jørgensen, Linda Nora Rogn, Anastasia Amosenkova og Øyvind C. N. Skuggedal.

 

9. trinn - Avdelingsleiar Iselin Gjære Lothe 

9A: Jørn Gabrielsen og Christine Espeland 

9B: Hege Oseland og Olav Skurve

9C: Mirijam Ueland og Helen Hetland Mori 

9D: Pål Endre Oftedal og Signhild Jenny Stave Samuelsen 

Faglærarar på trinnet: Elise Engelsvold Dommersnes, Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Vegard Vik, Kristian Mora.

 

10. trinn - Avdelingsleiar: Anna Magnussen Vik 

10A: Karen Hognestad Liland og Borghild Hognestad

10B: Egil Pollestad og Stian Emil Pettersen 

10C: Elin Rasdal Håland og Charlotte Tjelta Hansen

10D: Susanne Aarthun og Tale Tryggeseid Meling 

Faglærarar på trinnet: Erling Knutzen, Gonzalo Laguna Gonzalez, Mari Edland, Alf Tore Gjesdal, Anny Sør-Reime. 


Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule, og det vil seia at me arbeidar jamnt og trutt med antimobbearbeid etter Olweusprogrammet.
Me har gjennomført Olweusundersøkinga på alle trinn, og årets mobbetal er 5,7%. Dette er lågare prosentvis enn det ein ser på landsgjennomsnittet.
Me er sjølvsagt ikkje nøgde med at nokre elevar blir mobba eller føler seg plaga, og dette jobbar me med dagleg for å få ned desse tala.

Me evaluerer undersøkinga grundig for å gjera endringar og setja inn nye tiltak. Undersøkinga blir tatt opp i alle klassane, i fellestid med lærarane, i elevrådet og i FAU.

Me er glade for at det er svært høg trivsel på skulen. Heile 96% av elevane seier at dei trives på skulen.

''Hei klassekontakter 8. og 9 trinn (9. og 10. trinn til høsten) 😊

Her kommer oppsett med fordeling av datoer for de ulike klassene for å gå natteravn høsten 2024. De klassene som er satt opp først i høst kan allerede nå få på plass hvilke foreldre som stiller før sommerferien tar til. Slik det er nå så fordeles natteravn dugnaden lørdager mellom Vardheia og Bryne ungdomsskule. Vardheia ungdomsskule går natteravn på våren og Bryne ungdomsskule på høsten, dermed blir de ulike klassene bare satt opp en gang i året.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe. 

Vennlig hilsen

Anne Lovise Skailand

daglig leder
Blå Kors Bryne

Mob. 90974376''


Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringslova. 
Elevar og føresette kan klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.
På 8.trinn gjeld dette valfag, på 9.trinn valfag og mat & helse og på 10. trinn gjeld det alle faga siste skuleår.
I 10. trinn har ein og klagerett på eksamen. 

Hei verden 
Måndag 20.november går kick-starten for Hei verden-aksjonen på BUS. Då får me besøk av Hei verden-organisasjonen som fortel om prosjekta sine i Bangladesh og kva pengane me samlar inn skal gå til. 

Me er godt i gang med planlegginga av Hei verden-kvelden tysdag 28.november kl 17-18.30, og me håper på godt oppmøte frå både foreldre, sysken, besteforeldre og evt andre interesserte. Det blir aktivitetar i klasseromma og i aulaen, loddsalen i hovudinngangen med masse flotte premiar og kafé i kantina. 

Denne kvelden sel me lodd, og me har fått inn mange flotte gevinstar frå butikkar på Bryne. Det er kjekkast når det er mange muligheiter til å vinne, derfor lurer me på om det er foreldre som vil bidra med nokre gevinstar også? Er det til dømes nokon som arbeider i bedrifter som har diverse “merch” som dei deler ut? Me blir glade for alt. 😊 

Me treng også hjelp til å lage nokre kaker og koke kaffi til kaféen, dette ber me foreldrekontaktane om hjelp til å koordinere. 

Elevane møter kl 16.30 denne kvelden, og går heim etter rydding kl 19. Dette er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasera denne tida seinare. 

Visma “Hjemmeweb” er erstatta med “Foresattportal”. 

Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same linken som ligg på skulen si heimeside. 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon. 

Kilde: Skolehelsetjenesten på nett (ks.no)


Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.