Meny
Velg trinn/seksjon 8. trinn

Hei Verden
I veke 47 og 48 skal me ha "Hei Verden"- veke. Me startar arbeidet i veke 47, og måndag i
veke 48 skal me ha ein “Kick-off”, der me får besøk frå Hei Verden. I samband med dette
skal me ha ein elevkveld på skulen onsdag 30.11 på kveldstid. Hald av datoen, og gje
gjerne beskjed til besteforeldre at dei óg er inviterte. Målet med denne kvelden er å samla
inn så mykje pengar som mogleg til ei god sak. Elevane vil stilla med diverse aktivitetar,
me skal ha loddsal med mange flotte premiar, og kafé.
Til kafeen håpar me at nokre foreldre kan stilla med ei kake, eller gjærbakst som me kan
selja. Ta kontakt med klassekontakene om dykk ønskjer å bidra!

Elevkveld 23.11
Minne også om elevkveld 23.11. Elevane kan møta opp i aulaen der det blir servert pizza.
Elevane kan ta med seg den drikken dei ønskjer sjølv.

Vurderingar
I veke 48 skal elevane ha skriftleg vurdering i spansk på onsdagen, og det skal vera
munnleg vurdering i engelsk i fagtimane.

Helsing oss på 8.trinn


Matematikk-prøve på fredag i veke 45
På fredag skal trinnet ha sin første matematikkprøve. Den varer i to timar og består av to
delar: ein utan hjelpemiddel, og ein med hjelpemiddel. Det er viktig at elevane tek med seg
blyant, penn, kalkulator og linjal. Det kan òg vera lurt å ha med regelbok, skrivebøker, og
dei fysiske mattebøkene til del 2. Det er ikkje lov å bruka iPad på prøven.BlimE!-dagen 11.november
11.november er det BlimE!-dagen. Kl 11 heile veke 45, vil Øyvind (TL-sjef) opna opp
aulaen for å dansa og trena. Markeringa av dagen vil vere litt frivillig, men meir informasjon
vil komme! Viss du vil trena heime, gå på https://nrksuper.no/blime.

Elevundersøkinga
I veke 46 skal me gjennomføra elevundersøkinga. Elevundersøkinga er ei årleg
undersøking der elevar får sei si meining om læring og trivsel i skulen. Svara blir brukte av
skulen, kommunen og staten for å gjera skulen betre. I Time kommune er dette ei
obligatorisk undersøking som elevane må gjennomføra.

Hei Verden
I veke 47 og 48 skal me ha "Hei Verden"- veke. I samband med dette skal me ha ein
elevkveld på skulen onsdag 30.11 på kveldstid. Hald av datoen, og gi beskjed til f.eks
besteforeldre at dei også er inviterte. Meir informasjon vil komma.

Helsing oss på 8.trinn


Vurderingar 
I veke 43 skal elevane skal ha ei innlevering i naturfag. Det skal óg bli gjennomført ei munnleg vurdering i spansk på torsdag same veke. 


Den kulturelle skulesekken 
Tysdag kl 11.20 skal elevane få vera med på ei framsyning gjennom den kulturelle skulesekken. Framsyninga heiter "Utanfor er himmelen blå". 

Senking av temperatur på skulen 
På grunn av straumsparing vil temperaturen i klasseromma bli 2 grader kaldare. Me anbefaler at elevane har med tøflar/innesko og varme nok klede. Jakke inne er framleis ikkje lov.  


Nasjonale prøvar 
Me har nå fått resultata på dei nasjonale prøvane i engelsk, lesing og rekning. Dette gjer oss god informasjon om korleis me kan tilretteleggje og arbeide vidare. Elevane vil få informasjon på utviklingssamtalane om korleis det har gått med kvar enkelt elev.   


Elev- og utviklingssamtalar 
Kontaktlærarar er i gang med elevsamtalane, og dei vil gjennomføra utviklingssamtalane etter dette. 


Helsing oss på 8.trinn 

Psykisk helsedag fredag 
Heile veke 40 er “Psykisk helse veke”. På fredag kjører me Psykisk helsedag, kor klassane får besøk av blåkors og skal ha workshop med forskjellige aktivitetar. Lærarane har sendt ut ein forms der elevane kan melde seg på forskjellige aktivitetar. 

Vurderingar 
På onsdag i veke 40 skal alle klassane gjennomføre ein vurdering i KRLE, og torsdag i veke 42 skal det bli gjennomført ein skriftleg vurdering i tysk. I tillegg skal elevane ha ein munnleg presentasjon i engelsk fordjuping. 
 
iPad-info 
Minner om at det er viktig at elevane ladar iPadane heime, slik at dei er klare for å bruka dei til skulearbeid i timane.  

Elevkveld 
Foreldrekontaktane ønskjer å arrangere ein felles elevkveld for alle på 8.trinn, onsdag 23.11 kl 19 – 21. Sett datoen av i kalenderen allereie no! 

Haustferien 
Veke 41 er det haustferie. Me håper de får slappe godt av, men oppfordrar alle elevane til å lese ei bok i haustferien! Lesing er magisk! 

Helsing oss på 8.trinn 

Hei alle saman.

Nokon innstramningar
Me merker nå at elevane har blitt “husvarme”, og dette er veldig bra. Samtidig medfører dette at me må strame inn litt. Det eine er at elevane MÅ gå ut i dei små friminutta. Me har observert at mange heng igjen i garderobane og gangane, og det kan dei ikkje.
Det andre er når dei har matfriminutt. Då må elevane bli flinkare på å rydde opp etter seg, og sidan dei óg får lov til å vere inne i dette friminuttet, må dei passe på støynivå. Me reknar med at dei forstår desse beskjedane.

Nye elever GNO
I løpet av de neste vekene får me to nye elevar på trinnet. Desse elevane kjem frå Ukraina, og vil hovudsakleg vere i innføringsklassen, med unntak av kroppsøving og valfag. Det er viktig at elevane er bevisste på dette, og tek dei godt i mot.

Nasjonale prøver
Veke 38 blir siste veke med nasjonale prøvar, og då skal det vere i engelsk. Viss nokon i løpet av veke 38 ikkje har fått tatt dei prøvane dei skal ta, vil det vere moglegheiter for å ta desse igjen i veke 39.

Presentasjon frå foreldremøte
Presentasjonen frå foreldremøtet 6.september ligg ute på heimesida.

Studentar
I veke 38 – 40 vil me ha studentar på trinnet. Desse vil vere mykje med i undervisninga, i tillegg til å gjennomføre mykje av undervisninga.

Innesko
Det kan vera lurt å sende med eit par innesko no når hausten kjem. Dei blir fort blaute på sokkane, og dermed kalde.

Vurderinga
No framover vil det komme nokon skriftlege og munnlege vurderingar. Desse vil det stå om på vekeoversikten. Vurderingane vil innehalde skriftlege tilbakemeldingar, men ein kan óg forvente å få ein karakter på nokre av desse.
Me på 8.trinn er opptekne av å sjå og vurdera elevane fortløpande. Ein enkelt prøve eller vurdering er ikkje avgjerande for ein eventuelt sluttkarakter. Det er viktig for oss at dei veit at arbeidet dei gjer i timane óg er tatt med i betraktning. Me har forventning om at elevane gjer så godt dei kan, og har eit mål om at dei skal greie å vise kva dei kan.

Helsing oss på 8.trinn


Hei alle saman! 

Me synest at dei siste vekene har gått utruleg fint. Me opplever at elevane har begynt å finne seg til rette. Elevane er aktive i friminutta, og mange er med på felles aktivitetar i storefri. Øyvind Christopher Nygård Skuggedal er TL- ansvarleg på skulen, og er alltid ute i storefri for å dra i gang aktivitetar, så bli med. Det er også god stemning og mykje god aktivitet i klasseromma. Det liker me å sjå! Elevane fekk vore på ein liten tur på onsdag i førre veke, og me må seie at dei er ein god gjeng å ha med seg på tur og ha uteskule med. 

Foreldremøte 
Tysdag 6.september kl 18 skal me ha foreldremøte. Møte er to-delt: første del skal vere i aulaen, medan siste del vil vere i klasseromma med kontaktlærarane. I tillegg til informasjon frå skulen kjem familiesenteret, natteravnskoordinator, ungdomsteamet og helsesjukepleiar for å informera litt. Me ser på det som svært viktig at føresette deltar på foreldremøte, og reknar med å sjå dykk der. Vel møtt! 

Bytting av valgfag 
Elevane har desse første vekene fått lov til å byte valfag viss dei tidleg har innsett at det ikkje var heilt faget for dei. Valfag er noko elevane kan byte kvart år, så om elevane no oppdagar at dette ikkje var i deira interesse, kan dei byte igjen på 9.trinn. 

Nasjonale prøvar 
Allereie i veke 36 startar me med nasjonale prøvar. På 8.trinn skal ein ha nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk. Me vil gjennomføre desse prøvane mellom veke 36 – 39. Me startar med nasjonale prøvar i lesing. Det er viktig å lese på vekeinformasjonen for sjå når klassen din skal ha desse prøvane. Det er óg viktig for oss å presisere at desse prøvane  først og fremst er til for at lærarane skal sjå kva elevane meistrar, i tillegg til kva dei treng hjelp med. Det er ikkje ei målsetjing at alle skal klare alt, men at ein skal gjere sitt beste og vise kva ein kan. Enkelte elevar vil enten ha rett på fritak eller ekstra tilrettelegging på prøvane. Her vil kontaktlærarane ta kontakt med dei aktuelle føresette, men er du i tvil eller har spørsmål, så ta kontakt med avdelingsleiar Morten Erga Finsberg (morten.erga.finsberg@time.kommune.no). 

Helsing oss på 8.trinn 


Det blir foreldremøte for 8. trinnet tirsdag 6. september kl 18.00. Set av datoen! 

Velkommen til Bryne ungdomsskule!
Me synest dei første to dagane har gått veldig bra. Det har vore så stas å møte dei nye elevane og me håper og trur at dei har hatt ein fin oppstart.

Hald deg oppdatert 
På denne sida vil det stå viktige beskjedar til heimen. Les vekeplanen, vekeoversikten og beskjedane nøye. I tillegg er det lurt å abonnera på informasjon frå skulen. Føresette bør også kunna logga seg inn på VISMA flyt skule. Her finn de oversikt over fråvær, orden og åtferd, framovermeldingar og vurderingar. På Minskole-app sender de melding om fråvær og beskjedar til lærarane. Sjå heimesida vår: www.minskole.no/bus og trykk deg fram. Dersom de lurer på noko er det berre å ta kontakt med skulen.

Start og slutt på dagen 
Skulen startar kl 08:00 kvar dag. Måndag, onsdag, torsdag og fredag sluttar skulen kl. 14:10 og tysdag kl. 12:10.  Måndag har elevane fri i 1.time i oddetalsvekene. Då startar elevane kl 09.00.

Skap 
Elevane får kvar sitt skap i klasserommet der dei kan leggja bøker o.l. Til dette skapet kan det vera greitt å ha ein hengjelås. Me ønskjer at elevane tek med seg denne sjølv. Det kan vera lurt å skaffa ein kodelås. Nokon av skapa har ein del manglar og me jobbar for å få dette fiksa så snart som mogleg.

Symjing 
I symjehallen er det ikkje tillate med bikini, og jentene må difor stilla i badedrakt. Dersom elevane av ulike årsaker ikkje skal ha kroppsøving, ber me om at de sender oss melding om dette. Lærarane tilretteleggjar for alternativ trening ved eventuelle skadar. Elevane har symjing anna kvar veke.

Valfag 
På onsdag er det valfag. Me har allereie fått spørsmål angåande byting. Dei som ønskjer å byta valfag må senda ein mail til morten.erga.finsberg@time.kommune.no, så prøver me å ordna det dersom det er ledig plass på det valfaget dei vil byta til. Det same gjeld språkfag og arbeidslivsfag.

Kantinekort 
Kantina er open. I år skal vi setje i gang med eit nytt system i kantina. Elevane skal få tildelt kvart sitt kort, som føresette kan fylle pengar på via ein app. Vi håper at dette er oppe og går i løpet av veke 34. Meir informasjon om dette kjem. Viss elevane har klippekort frå før av eller ønsker å kjøpe mat i kantina, kan dei no skrive det dei kjøper opp på ei liste der dette kan gjerast opp seinare.

Bokbind 
Elevane skal ha bokbind på alle bøkene dei får utdelt. Frist for å leggja på bokbind er ut veke 35. Me skal bruke fleire digitale bøker på 8.trinn dette året, så det er ikkje så mange bøker elevane får med seg heim.

iPad-info
Alle skal få utdelt iPad i løpet av veke 34. Hugs å levera iPad-kontrakten med signatur frå både elev og føresette snarast. Eleven får ikkje ta med iPad heim før kontrakten er levert til kontaktlærar.
Det er viktig at elevane tek godt vare på iPaden desse tre åra på ungdomsskulen, då den vert mykje brukt kvar dag til å gjera skulearbeid. Hugs å ha med ein opplada iPad på skulen kvar dag.

Matteutstyr
Elevane får utdelt ny gradskive og kalkulator. Dette utstyret skal elevane bruka i alle 3 åra på ungdomsskulen. Viss ein øydelegg eller mistar utstyret, må ein erstatta det.

Me gler oss til å bli kjende med guten/ jenta dykkar.

Helsing oss på 8.trinn


I neste veke skal Bryne ungdomsskule ha Hei verden-aksjon. 

Elevane skal få besøk av representant frå Hei verden, læra om solidaritetsarbeid og Hei verden, læra om Peru og samla inn pengar til prosjektet.

8. trinnet skal ha ein open kveld på onsdag, 9. trinn skal ha bøsseinnsamling på torsdag og 10. trinnet skal torsdag arbeida i ein bedrift eller heime.


Sjølv om veret er blautare, kaldare og mørkare - oppmodar me alle til å gå eller sykla til skulen. For dei som blir køyrde, håpar me at de bruker av og på stiginga oppe i bakken i Sveinsvollsvegen og følgjer vegen vidare til Ole Tjøttas veg, som fører ut til Meierigata. Alstå kjør oppover i bakken, ikkje nedover. 
Og... BRUK REFLEKSVEST! :-) 

Velkommen til foredrag torsdag 3. november kl 19.00 - 20.00 i Storsalen v/ Time bibliotek. Hetlandsgata 11. 

Foredragsholdere er Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved Familiesenteret i Time kommune og Siri Stueland, helsesjukepleier i Time kommune. 

Arr: Jæren DPS / Time bibliotek

Arrangementet er gratis. 

 


I dag har vi hatt besøk av musikarane Renate Engevold, Anders Brunvær Hauge og Børge Fjordheim i regi av Den kulturelle skulesekken. Dei framførte konsertforestillinga “Utenfor er himmelen blå” for oss. Tematikken i forestillinga er utanforskap, men kjem også borti andre tema knytta til dette, som identitet, mangfald, empati og det å vere medmenneske. Me fekk høyre eigenkomponerte poplåter med tekstar knytta til tematikken, og dei batt dette saman til ein heilskap med hjelp av tekstar som var skrive av ungdommar sjølv, innlese av unge skodespelarar, som skildra ungdom sine eigne opplevingar og erfaringar. Tekstane spegla breidda i problematikken, og var kanskje ein vekkar for andre om korleis det er å vere litt annleis, eller korleis det er å føle at ein ikkje blir akseptert for å vere den ein er.

I dag har heile skulen markert Verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet #løftblikket. Einsemd og utanforskap er sentrale utfordringar for den psykiske folkehelsa. Kvar fjerde ungdom oppgir at dei ikkje har nokon å snakke med når livet er vanskeleg. For sårbare grupper er utanforskapen enno større. Vi treng kvarandre, så vi må løfte blikket og sjå kvarandre.

Elevane har delteke på ulike aktivitetar, og me har hatt besøk av bidragsytarar utanfor skulen, som Blåkors, Helsestasjonen, kommunepsykolog og Finn Underhaug. Også lærarar på skulen har bidratt med å arrangere kjekke aktivitetar, som klatring i Brynehallen, kunstaktivitet, fysisk aktivitet i gymsalen, og Jitsulab på M44 stilte opp med trenarar og lærte vekk nokre triks. Klassane har også delteke i rebusløp på ulike stader på Bryne kor dei har hatt fokus på psykisk og fysisk helse og måtta samarbeide for å løyse oppgåvene og samle mest muleg poeng.

Trykk på Les mer for å sjå bilete frå dagen.


Barn og unge kan velja mellom mange ulike aktivitetar i haustferien.
I samarbeid med lag og organisasjonar inviterer Time kommune barn og unge til ein aktiv og sosial haustferie. Aktivitetane er gratis eller har låg eigenandel.
Sjekk ut link til Time kommune si heimeside for meir informasjon om aktivitetane, tidspunkt og påmelding. 

https://www.time.kommune.no/aktuelt/klar-for-ein-aktiv-haustferie.20090.aspx

 

 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.
Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.
På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.
Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon
helsenorge.no/helsestasjon

BRUK AV VERKTØYET «KLASSETRIVSEL» I TIME KOMMUNE

Skulen har plikt til å følgje med på at elevane har eit trygt og godt skulemiljø og at elevane trivst på skulen, jf. Kapittel 9A i opplæringslova. For å sikra dette, brukar skulen ulike verktøy og metodar. Dette er til dømes observasjon, elevsamtalar, dialog med føresette, logg, anonyme spørjeundersøkingar og ikkje-anonyme spørjeundersøkingar. Klassetrivsel er eit verktøy for ikkje-anonyme spørjeundersøkingar der ein undersøker elevane sin trivsel.
Les meir om Klassetrivsel, GDPR og datasikkerheit her


"Min skole - foresatt" app er klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som har erstatta SchoolLink.

Foresatte kan søke om elevpermisjon digitalt i Visma.

Trykk på Les meir for å sjå kor enkelt det er. 


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.