Meny
Velg trinn/seksjon Framside
SU

SU- Samarbeidsutvalet

Kva er SU?
"Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen." (henta frå www.fug.no)

SU kan uttale seg om følgjande:
Forslag til budsjett
Verksemds- og utviklingsplanar for skulen
Plan for heim-skule-samarbeid
Skulevurdering
Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
Skulens informasjonsverksemd
Prinsipp for valg av bøker til skulebiblioteket
Fritidsaktivitetar
Skuleskyss
Trafikktilhøva og sikring av skulevegar
Ordensreglementet

 

SU sine føresette for skuleåret 2022 - 2023

Anette Berntsen og Jan Arild Herredsvela