Foreldrerådet og FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Vi har også et kommunalt koreldreutvalg (Kom Fug), som har overordnede møter med kommunalsjefen. 

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Organer for foreldre sine tillitsvalgte på skolen er:


Foreldreråd/Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Samarbeidsutvalg (SU)
- Skolemiljøutvalg (SMU)
Kommunalt foreldreutvalg (Kom Fug)
 
Arbeidsområder for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, Kom Fug, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Les mer hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen - fug.no