Skoleskyss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

Agder kollektivtrafikk (AKT) forteller på sine nettsider:

Elever har rett til fri skoleskyss når det er langt mellom hjem og skole. 

Avstandsgrensen er 2 km for elever i 1. trinn og 4 km for elever i 2.-10.trinn. 

Elever må påregne å gå en rimelig distanse til en holdeplass / oppsamlingssted. Hva som er rimelig distanse vurderes i hvert enkelt tilfelle, basert på elevens alder, objektive forhold ved veien og den totale reisetiden for eleven. Distansen eleven må gå skal ikke overstige grensene som utløser fri skoleskyss, og transporten må dekke størstedelen av den totale strekningen. 

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, det såkalte nærskoleprinsippet. Eleven kan likevel ha rett til fri skoleskyss i tilfeller hvor kommunen innvilger skolegang på annen skole enn nærskolen. 

Alle søknader om skoleskyss, utmeldinger, endringer osv. skjer i F-Skyss, den digitale skoleskyssløsningen.  For elever i grunnskolen er det kun skolen som kan søke om skoleskyss i portalen. Foresatte som ønsker å søke om skoleskyss må ta kontakt med skolen. 

Skolereisekort
Skolen deler ut skolereisekortet til elevene ved skolestart, og elevene skal alltid vise kortet til sjåføren / skanne kortet ombord i buss

8.-10. trinn

  • Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 20 (avgangstid for bussen).
  • Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid.
  • Fra og med skoleåret 2019/20 får elevene elektroniske skolereisekort, det samme kortet skal benyttes hele grunnskolen.
  • Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Kortet skal skannes i billettvalidator på bussen.
  • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.
  • Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake dersom skolereisekortet misbrukes.