Permisjon - søke eleven fri

Når det er forsvarlig kan skolene gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Fri opp til en dag kan avtales direkte med kontaktlærer.

Alle søknader sendes inn gjennom Min Skole-app for foresatte

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager.
Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den alminnelige undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Sletting av fravær på vitnemålet

Det er anledning til å søke om å få slettet fravær på vitnemål.
Når eleven går ut av skolen vil alt fravær i løpet av de 3 skoleårene være ført på vitnemålet. Noe fravær kan man søke om å bli strøket.

Det er mulig å søke sletting av 10 dager i gjeldende skoleår kan kreves strøket i disse situasjonene:
a. helse- og velferdsgrunnar
b. arbeid som tillitsvald
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Opplæringsloven sier: "For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag."

Man kan også kreve å legge ved vitnemålet dokumentasjon på årsak til fravær som ikke slettes. Slik dokumentasjon må foresatte selv skaffe dokumentasjon.