Elevrådet

Elevrådet ved Tinntjønn skole er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Hver skole er i følge opplæringsloven pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

På Tinntjønn skole møter minst en representant for hver klasse. Elevrådet skal kunne uttale seg og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet for elevene.

Elevrådet på Tinntjønn skole ønsker å fremme fellesinteresser til elevene på skolen og arbeide for å skape et trygt og godt lærings- og skolemiljø.


Elevrådsleder og nestleder møter fast i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget.


Hva gjør en tillitselev?
Tillitseleven representerer sin klasse i skolens elevråd etter å ha blitt valgt av og blant klassens elever. Tillitseleven tar opp saker fra klassen i elevrådet og har plikt til å møte på elevrådsmøtene. Utover det må tillitseleven klargjøre med klassen sin hvilke forventninger de har til hans/ hennes innsats. Kontaktlærer og tillitselev må bli enige om hvordan og når tillitseleven informerer og tar opp saker med klassen. Alle tillitsvalgte sitter i elevrådet, og har møteplikt på elevrådsmøter, med en representant fra hver klasse. Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.

Elevrådsstyret
Elevrådet administreres av et styre som består av leder, nestleder, sekretær og et antall styremedlemmer med ulike ansvarsområder. Elevrådsstyret har hovedansvaret for aktiviteten i elevrådet og for at saker i elevrådet følges opp.

Delegering av oppgaver til elevrådet og eventuelle prosjektgrupper/utvalg i elevrådet er viktig for å holde elevrådet aktivt.

Elevrådsleder
Leder for elevrådet og elevrådsstyret. Lederen er øverste ansvarlige for at det er aktivitet i elevrådet, sammen med elevrådskontakten, og at sakene i elevrådet følges opp. Elevrådslederen er elevrådets ansikt og stemme både innad på skolen og utad. En dyktig leder må være flink til å delegere oppgaver for å inkludere flest mulig i arbeidet og sørge for å ha oversikt over hvilke aktiviteter som foregår til enhver tid.

Elevrådsleder møter også i skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget.

Nestleder
Se elevrådsleder. Nestlederen er elevrådslederens høyre hånd, og deler ansvaret med lederen. Nestlederen må sørge for å ha like god oversikt over elevrådets aktivitet som lederen. Leder og nestleder må avklare seg imellom hvordan de vil fordele arbeidsoppgaver. Nestlederen er lederens stedfortreder, når lederen er forhindret fra å stille opp.
Nestleder møter også i skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget.

Sekretær
Holder orden på innkallinger og referater fra møtene i elevrådet og elevrådsstyret. Normalt er det sekretæren som skriver innkallinger og referat

Elevrådskontakt
Alle skoler er forpliktet gjennom Opplæringsloven til å legge til rette for elevrådsarbeid. En kontaktperson for elevrådet er en viktig del av dette. Elevrådskontakten bistår med svar på spørsmål og praktiske gjøremål etter forespørsel fra elevrådet. Elevrådskontakten tar ansvar for at elevrådet får nødvendig opplæring så raskt som mulig etter de er valgt.

Hva gjør elevrådskontaken:
Elevrådskontakten skal sørge for at elevrådet startes opp og at det gjennomføres jevnlige møter gjennom hele skoleåret, om lag 8 hvert år.

Det er viktig at elevrådet og elevrådskontakten snakker sammen om hvilke forventninger som stilles til rollen som elevrådskontakt.

  • Hjelpe det nyvalgte elevrådet i gang med arbeidet
  • Sørge for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeid, saksbehandling, møteledelse, konfliktløsning, etc.
  • Veilede elevrådet i arbeidet, gi råd om hvem elevrådet bør henvende seg til ift. ulike saker de behandler.
  • Hjelpe elevrådet med praktiske oppgaver, f. eks reservering av møterom og videreformidling av informasjon til skolens ansatte.
  • Se til at skolen legger til rette for elevrådsarbeid, har elevrådskontor og økonomi, blir hørt av ledelsen, osv.