Eksamen

Vi har to eksamensformer - skriftlig og muntlig eksamen

Skriftlig eksamen
Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål). Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.
Klokka 09.00 på trekkdagen får elevene og de voksne deltakerne beskjed om hvilket fag de skal ha skriftlig eksamen i. 

Skriftlig eksamen kan ha forberedelsedel. Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsedelen til eksamen i de fagene som har dette, ligger på nett. Tekstene skal være tilrettelagt for alle brukere. Materiellet er på om lag ti sider.

Elevene får tilgang til forberedelsedelen  kl. 09.00 på forberedelsesdagen og de som skal ta eksamen har rett på veiledning. Læreren får tilgang til forberedelsedelen samtidig med elevene og skal veilede elevene i denne, ikke undervise.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren. 

Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner du hos Udir.no.

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen er her.

Muntlig eksamen
Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Kommunen er ansvarlig for muntlig eksamen.
Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Dato for muntlig eksamen kan variere, så spør lærer.

Forberedelsesdagen og forberedelsesmateriell
Elevene får tilgang til forberedelsesmateriell kl. 09.00 dagen før eksamen og har rett på veiledning. Alle har møteplikt på forberedelsesdagen.

Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Elever som mener å ha krav om særskilt tilrettelegging av eksamen, skal søke skolen om dette i god tid før eksamen. Den enkelte skole setter frist for dette.

Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten 
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program
  • alternative oppgaver i fag der eksamen har lytteoppgaver.

Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen?
Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Det holder med e-post.

Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette, men kan be om dokumentasjon (legeerklæring el.). Eleven kan få tilrettelagt eksamen selv om hun eller han ikke har vedtak om spesialundervisning.

Bruk av hjelpemidler
Det er mulig å bruke utstrakt bruk av hjelpemidler på eksamen, for eksempel faglitteratur, ordbøker og kalkulator.Du kan bruke hjelpemidler under eksamen, med noen unntak: 

  • Du har kun tilgang til noen utvalgte nettressurser.
  • Du kan ikke bruke oversettelsesprogrammer.
  • Du kan ikke bruke hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere. Det betyr at du ikke kan bruke mobiltelefon, programvare for samskriving, chat eller lignende.
  •  Du kan ikke bruke automatisk tekstgenerator som chatbot eller tilsvarende teknologi. 

Skolen gir tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler under eksamen.  

Bruk av kilder 
Du må oppgi eventuelle kilder du bruker i svaret ditt, slik at sensor kan finne fram til dem. 
Det innebærer at du må skrive: navn på forfatter og tittel på bøker og annen litteratur 
nettadresse og dato for når du hentet informasjonen fra internett 

Plagiat
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en tydelig og etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

Hva kan være konsekvenser ved plagiat?
Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Grunnlag for karaktersetting

Når sensorene skal gi en vurdering og sette en karakter, må hun eller han forholde seg til kompetansemålene i læreplanen, forskrift til opplæringsloven, kjennetegn på måloppnåelse for faget og til det tolkningsfellesskapet sensorene er kommet fram til på sensorskoleringen.
Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering av den kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.
Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva eleven får til. Mange oppgaver gir eleven mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.
Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge eleven svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

Juks
Det er viktig ikke sette seg i en situasjon hvor man kan oppfattes som å jukse. All kommunikasjon går via voksne denne dagen. I tillegg er det juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?
Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:
Eleven kan få eksamen i faget annullert, som kan medføre annullering av standpunktkarakteren i faget.
Det er viktig å være oppmerksom på at det vil være strenge konsekvenser for juks på eksamen. Les mer her.

Klage

Ønsker du klage på en vurdering, kan du lese mer om det her: Klage  

Informasjon om gjennomføring av eksamen finner du også på Utdanningsdirektoratet.