Klage

Alle elever har rett på vurdering for hvert halvår i fag, orden og oppførsel.

Vi ønsker at vurderingene skal bli en god måte å kunne strekke seg, og gis underveis i hele skoleløpet. Vurderinger som vi gir underveis er det ikke klagerett på, men vi setter pris på en god dialog om disse. Sluttvurderingene, som skal stå på vitnemålet kan du kan klage på.

• standpunktkarakterer
• eksamenskarakterer
• karakter i orden og oppførsel


Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakter eller karakter for praktisk eksamen. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

Fristen for å klage er 10 dager etter at eleven ble informert om karakteren, eller eleven burde ha gjort seg kjent med karakteren.

Klage på undervisningen
Opplever du at vi ikke har gitt et tilfredsstillende undervisningstilbud, setter vi pris på om du tar det opp med oss. Utgangspunktet er at klager tas alvorlig med ønske om å finne tilfredsstillende løsning for begge parter.

Prinsipp i klagebehandling:

Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå - ta en prat med den det gjelder.
Godt samarbeid som gjør at alle klager, misforståelser og bekymringer tas direkte opp med den det gjelder.
    
Hvis saker ikke kan løses på laveste nivå, melde klagen videre til avdelingsleder eller rektor. 

Les mer om:

- Standpunktvurdering, klager på og behandling av klager på standpunktkarakterer i fag - Statsforvalteren

- Klage på skriftlig eksamen i grunnskolen - Utdanningsdirektoratet