Inn på Skoleporten?

Inntak går gjennom:

  • Ressursteamet i kommunen - Skolen/PPT/mobilt team i samarbeid med foresatte melder inn eleven til ressursteamet.
  • Gjennom nærskoleinntak fra Lunde behandlingsinstitusjon.
  • Gjennom SMI-skolen.

Kapasitet

Kapasiteten kan variere fra 8 til 50 elever. Kapasiteten har i utgangspunktet ingen øvre grense, men vil variere mye med hensyn til utfordringsbildet til den enkelte elev og bemanningssituasjonen.

Vi vil gjøre det til et godt læringsmiljø på hele Tinntjønn skole i nære og trygge relasjoner og små grupper.

Avgrensning

Elever som får et tilbud, er sårbare overfor sterke, utagerende uttrykk. Vi vurderer hva skolen klarer å håndtere i et kvalitativt godt tilbud til meget sårbare elever, innenfor rammen av et trygt og godt læringsmiljø.

Elever som har vansker med utagerende, truende eller dominerende adferd, vil ikke være tilrådelig å ha i gruppen.

Inntaksrutiner

Elever som kommer til Skoleporten, blir flyttet over til Tinntjønn som Tinntjønn-elever, for at Tinntjønn kan styre videre utredninger.

Avgiverskole må likevel holde av en skoleplass til eleven, om denne ønsker å returnere til nærskolen.

Vi samarbeider med en rekke andre faginstanser, så ved inntak må det derfor innhentes samtykke til utveksling av informasjon fra foresatte.

Vi benytter en fast intervjuguide for den enkelte elev. Kontaktlærer eller primærkontakt deltar i inntak, sammen med en leder fra skolen.

Inntaksmøter ansees som en del av en informasjonsinnhenting før Skoleporten avgjør om de har kapasitet til å hjelpe eleven. Det vil ikke bli gitt svar i inntaksmøte på inntak, men vil bli gitt svar etter intern drøfting i Skoleporten. Svar vil bli gitt til søkerskole skriftlig innen 5 virkedager.

Elever og foresatte vil ikke komme inn for å se Skoleporten før inntak er avtalt. Videre inntak kan avtales med de ansatte på Skoleporten.