Hva tror vi på: Å våge!

Vårt overordnede målInkludering i flokken

Vi har et motto på Tinntjønn skole: Våge å gjøre en forskjell for andre

Vårt mål: Lære elevene ta gode valg som gir dem gode relasjoner og kunne gjennomføre videregående skole.

Gode valg i relasjoner springer ut av: Å gi bidrag til sine omgivelser uten å forvente noe tilbake, men likevel kunne setter grenser for å bli utnyttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkere sammen for barn og unge er vår felles satsing i Oppvekstsektoren. Den følger opp og utdyper satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel
Tinntjønn skole har inkludering i sentrum av sin satsing. Inkludering skal fremme opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring

Vi tror at vi må legge vekt på å utvikle den ordinære undervisningen slik at flest mulig kan delta i fellesskapet. Videre ønsker vi at vår pedagogikk underbygger god innsats og god aktivitet.

Vi satser på:

1) Samarbeidslæringen som skal fremme dypere læring og bedre inkludering:
•Innsats – alle deltar.
•Aktivitet – motivasjon og konsentrasjon.
•Samarbeid - øve selvregulering, selvstendighet, selvinnsikt, ansvarlighet og toleranse.
•Refleksjon – forstå faget.
•Problemløsende og kreativ tenkning.

Vi støtter oss på Cooperative Learning.

2) Kollegaveiledning og lærersamarbeid

Vi tror at vi best kan utvikle vår profesjon gjennom kollektivt samarbeid og støtte mellom kolleger. Dette innebærer gode refleksjoner i åpen og kritisk diskusjon. Vi skal være hverandres kritiske venner for best å kunne bedre vår praksis. 

Metoden vi støtter oss på er "Lesson study". Vi må avveie våre valg opp mot relevant forskning.

Trygghet skaper handlekraft. Vi ønsker å se over horisonten og utvikle vår praksis.

3) Læringsorientering

  • Ha høye ambisjoner til elevene, men tilpasse til den enkelte.
  • Legge vekt på innsats og arbeidsoppgaver, fremfor sammenlikning og resultater.
  • Ha fokus på fremgang for den enkelte. Aktivt vurdere fremgang og hjelpe eleven til å se denne fremgangen.
  • Vektlegge forståelse og mening.

4) Autoritative klasseledere

Kontaktlærer er navet blant tydelige voksne med klare forventninger som et støttende kollektiv - varme og kontroll er de sentrale begrepene

 

 

 

Bry deg om flokken din!
      Folk flest lengter etter en 

raus og trygg flokk.

....ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.

Tillit er det stoffet nysgjerrighet blir til av.

Tillit gir mot og lyst til å gå på
          oppdagelsesreise
      i den andres verden


Per Fugelli

Sterkere sammen for barn og unge er kommunens strategiplan for Oppvekstsektoren for perioden 2020-2024. Strategiplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere Sammen – Kristiansand mot 2030, og viser retning for ønsket utvikling.

Strategien bygger videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i de gamle kommunene i satsingene FLiK og Inkluderende læringsmiljø. For å skape progresjon og kontinuerlige forbedringer må foresatte, barn og unge, ansatte, ledere og folkevalgte arbeide sammen om å nå noen få, felles mål. Denne strategiplanen skal vise retning i dette arbeidet.

Sterkere sammen for barn og unge - strategiplan for oppvekst 2020-2025

Alle barn har en absolutt verdi og møtes med respekt. Skolen sikrer i sitt daglige arbeid at den enkelte elev får utviklet sitt potensial gjennom konkret variert og tilpasset opplæring. Det er sentralt at eleven selv medvirker til form og innhold i læringsarbeidet. Faglig og sosialt læringsutbytte forutsetter oppmuntring av elevens naturlige nysgjerrighet, vilje og evne til å lære.

Barn og unge opplever å mestre, høre til og å delta aktivt i et fellesskap. Skolen sikrer at barn og unge tilegner seg kompetanser som setter dem i stand til å møte sitt fremtidige utdannings-, arbeids- og voksenliv.

Aktiv deltakelse med optimalt utbytte for alle elever i læringsfellesskapet.
Målet er at alle skal kunne fungere i flere relasjoner og felleskap. Likevel må vi erkjenne at noen elever ikke har redskapene til å mestre skolens sosiale fellesskap. Vi må noen ganger ta elever ut av fellesskapet for å trene opp relasjonskompetansen.

For å ramme inn den komplekse situasjonen vi står i som en skole har vi er rammeverk, som en overordnet strategi. Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av "Sterkere sammen for barn og unge - strategiplan for oppvekst 2020-2025". Strategiplanen er en videreføring av satsingene FLiK og Inkluderende læringsmiljø i Nye Kristiansand.

Rammeverk for kvalitet og mestring er et verktøy som gir muligheter for at alle enheter kan identifisere styrker og svakheter i egen praksis, velge egne satsningsområder, legge til rette for dype samtaler om utvikling og gjøre kollektive endringer av praksis. En hensikt med rammeverket er å støtte enhetsledernes strategiske planlegging på egen enhet.