2 ulike valgfag ved skolen.

I ungdomsskolen har elevene to fag hvor de kan velge innhold:

1) Fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag.
2) Valgfag.

 

1) Fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag - velges en gang for hele ungdomsskolen.

Engelsk er obligatorisk i norsk skole. I tillegg er det mulig å velge et ekstra fremmedspråk fra og med 8. trinn. Vi tilbyr spansk som fremmedspråk ved skolen: .

Det er imidlertid frivillig med et ekstra fremmedspråk på ungdomsskolen. Opplever du at språk er vanskelig eller ikke er motivert for å lære et nytt språk, kan arbeidslivsfag være et praktisk alternativ.

På studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole er det obligatorisk med et fremmedspråk nummer to, men det er mulig å søke studieforberedende selv om en ikke har et ekstra fremmedspråk på ungdomsskolen. Det er også mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å ta vegen om yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Språkkompetanse er en viktig ressurs i fremtidig yrkesliv. Det er ikke alltid det er tilstrekkelig eller tilfredsstillende med engelskkompetanse. 

Les mer om språkvalg.

Se også vedlegg om fremmedspråk og arbeidslivsfag på denne siden.

2) Valgfag - velges hvert år
Valgfagene er veldig populære, siden de er varierte og praktisk lagt opp. Undervisningen samles slik at elevene får 3 timer á 60 minutter annenhver onsdag.
Elevene får karakter, som teller ved inntak til videregående skole.

Elevene har rett til opplæring i ett valgfag, men ikke rett til opplæring i et bestemt valgfag. Eleven har heller ikke rett til samme valgfag i flere år, men mulig dersom skolen tilbyr faget igjen og det er plass i gruppen. Elevene skal etter søknad fordeles på de valgfagene som skolen faktisk tilby. 

Elevene vil på sin søknad måtte prioritere 1. valg, 2. valg og 3. valg. Vi skal gjøre så godt vi kan for å innfri ønsker, men kan ikke garantere at alle får sitt førstevalg. Skolen velger å prioritere 10. trinn. Dette også for sikre at alle vil kunne få 1. valg i løpet ungdomsskolen. 

Det er viktig å merke seg at skolen vurderer om vi skal sette opp alle valgfagene etter innsøkingen. Skulle det oppstå en situasjon hvor det blir vanskelig å gjennomføre et fag kan vi stryke dette, for eksempel ved lite søkning eller annet.

Mer informasjon om valgfagene.


Bytte av tilvalgsfag og valgfag

1) Bytte av fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag

Når en elev har valgt språklig fordypning/fremmedspråk, skal eleven normalt ha faget i hele ungdomsskoletiden. Elever som ønsker å bytte kan i første halvår på 8.trinn gjøre omvalg. Vi hår høy terskel og ved helt spesielle grunner kan et senere bytte godkjennes. Jfr. forskrift til Opplæringsloven § 1-8.

I tillegg skal alle elever hatt en samtale med faglærer i det språket man ønsker å slutte med samt kontaktlærer før et ev. bytte kan foretas.

Foreldrene må skrive en skriftlig søknad om bytte som sendes skolen. 

  • Det må foreligge enighet om at bytte av fag er viktig for elevenes videre skolegang.
  • Det må være ledig plass i ønsket gruppe. Skolen avgjør om gruppestørrelsen ligger innenfor en pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse.
  • Rektor drøfter saken med rådgiver

Det er viktig å vite at hvis eleven ikke har hatt 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, og vil begynne på studieforberedende utdanningsprogram, må eleven ha 2. fremmedspråk i alle 3 år.

Kontaktperson er rådgiver.     
 
2) Valgfag 
I utgangspunktet er det vanskelig med bytte av valgfag når elevene er tildelt valgfag. Skolen forsøker å innfri alle førstevalg, men lykkes ikke alltid med det.

Elever som ønsker å bytte valgfag kan søke om dette før høstferien på 8.trinn eller ved skoleårets start på 9.trinn og 10.trinn.

Gruppestørrelsen i valgfaget er da avgjørende for hvilket bytte man kan foreta.

Ved spesielle grunner kan et senere bytte godkjennes etter like prosedyrer som for tilvalgsfag.

Rektor drøfter med avdelingsleder.