Skolens råd og organer

Vi ønsker å jobbe godt og strukturert for at foreldrene skal kunne være med å skape en god skole. FAU har utarbeidet noen rutiner for klassekontakter og FAU på Tinntjønn skole.
FAU-representanter og klassekontakter er de foresattes tillitsvalgte.

 
Et hovedprinsipp i arbeidet for det psykososiale miljøet i klassen er å søke løsning på lavest mulig nivå.
Et annet hovedprinsipp er å BRY SEG. Det vil si at foresatte oppfordres til å ansvarliggjøre skolebarna, seg selv og hverandre til å være et medmenneske som prøver å velge godt, være ryddige og være villige til å hjelpe hverandre når det trengs. 


FAU oppfordrer foresatte til å ha lav terskel for å ta kontakt med hverandre hvis mobbing eller uheldige episoder skjer, og hvis og når det fanges opp en uheldig utvikling i deler av eller hele klassen. Likeledes oppfordres foresatte til å ta kontakt med lærer og eventuelt skolens ledelse hvis de oppdager mobbing eller ser uønskede tendenser i klassen. Mye kan løses med en telefonsamtale eller et uformelt møte.
 
Foresatte generelt og de tillitsvalgte spesielt oppmuntres til å ta ting som meldes fra om på alvor, og til ikke å bagatellisere problemer.
 
 
Vervene velges for følgende perioder:
Fau representant for 8.klasse velges for 2 år
Fau representant for 10 klasse velges for 1 år
Fau leder og nestleder velges for 1 år om gangen
Klassekontakt velges for 1 år om gangen
Fau leder og nestleder bør velges på siste Fau møte før sommeren 
 
FAU-representanter og klassekontakter har noen felles og noen rolle-spesifikke oppgaver.
 
 
Felles oppgaver:

 • Være bindeledd mellom de foresatte og skolen, der det er nødvendig.
 • Bistå foresatte i kontakten med skolen, hvis det er ønsket fra de foresatte.
 • Være tilgjengelig for alle foresatte i forhold til generelle og spesifikke hendelser og/eller utfordringer i det psykososiale og faglige miljøet i klassen.
 • Ha følere ute i forhold til det psykososiale og faglige miljøet.
 • Samarbeide med hverandre i det forebyggende arbeidet i klassen.
 • Samarbeide med kontaktlærer for gjensidig oppdatering. 


FAU-representantens oppgaver:

 • Bry seg
 • Møte på FAU-møter og delta i FAUs arbeid.
 • Kalle inn vara (klassekontakten) dersom de ikke har mulighet til selv å møte.
 • FAU behandler saker av både faglige, strukturelle og psykososial art i sitt arbeid. Noe er rettet direkte mot Tinntjønn skole, noe er rettet mot kommunen. For eksempel vil FAU bli bedt om å levere høringsuttalelser til administrasjon og Tjenesteutvalget/Kommunestyret i skole- sfo- og andre oppvekstsaker.
 • FAU skal også være en aktiv pådriver for å bedre det faglige og psykososiale miljøet på skolen.
 • Bringe inn informasjon om klassens psykososiale og faglige miljø til FAU.
 • Formidle konkret informasjon fra foresatte, hvis de foresatte ønsker at det gjøres. FAU skal ikke behandle enkeltsaker, såfremt de aktuelle foresatte ikke konkret ber om det. I slike tilfeller pålegges FAU taushetsplikt etter Forvaltningsloven.
 • Arbeide for et godt psykososialt og faglig miljø i klassen og på skolen.

Klassekontaktens oppgaver:

 • Bry seg
 • Organisere klassens sosiale aktiviteter (oppgaver delegeres).
 • Lage et årshjul, etter diskusjon i klassen om hvilke sosiale aktiviteter som er ønskelig å gjennomføre i løpet av året.
 • Hvis nødvendig, invitere eller organisere til møte for å løse utfordringer i klassen.
 • Videreformidle informasjon fra foresatte til FAU-representanten, hvis foresatte selv ønsker det, og hvis foresatte foretrekker å si dette til Klassekontakten i stedet for å gå direkte til FAU-representanten.
 • Klassekontakten er vara i Fau og deltar dersom ikke Fau representanten har anledning eller dersom klassekontakten ønsker å delta.