Samarbeidsutvalget (SU)

Et godt samarbeid er en viktig forutsetning for en god skole og et trygt læringsmiljø. Samarbeidsutvalget er et lovpålagt rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter i skolesamfunnet. Samarbeidsutvalget skal styrke elevenes, foreldrenes og ansattes mulighet for medvirkning i skolen.

Organ for brukermedvirkning er nedfelt i opplæringsloven kap. 11.  Alle skoler skal ha samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, og foreldreråd med et arbeidsutvalg. I Kristiansand utgjør samarbeidsutvalget også skolemiljøutvalg.

Retningslinjene for samarbeidsutvalg skal sikre at lovens forutsetninger blir ivaretatt og at det etableres gode rutiner for samarbeidet ved den enkelte skole.

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet og skal gi elevene og foreldrene reell medvirkning gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med skolen, samt gi ansatte medvirkning på egen arbeidsplass.
Samarbeidsutvalget utgjør også skolemiljøutvalg (SMU) på skolen og skal bidra til å skape et godt skolemiljø og sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Når samarbeidsutvalget er skolemiljøutvalg, skal det være satt sammen slik at elever og foreldre til sammen er i flertall.

Arbeidet i samarbeidsutvalget skal være preget av respekt, tillit, åpenhet, likeverdighet og dialog.

Sammensetning - utvalget består av:

 • 2 fra undervisningspersonalet
 • 1 fra øvrige ansatte
 • 2 fra foreldrerådet. Den ene er lederen av foreldrenes arbeidsutvalg
 • 2 fra elevrådet
 • 2 fra kommunen. Den ene er rektor på skolen. Den andre oppnevnes av kommunestyrets valg- og honorarkomite
 • For alle representantene velges det personlige varamedlemmer
 • Utvalget velger selv leder og nestleder. Rektor er utvalgets sekretær.


Arbeidsordning
Det lages egen saksliste og referat når utvalget er samarbeidsutvalg og når det er skolemiljøutvalg. Sakslister og referater føres i standardiserte maler i P360. Når samarbeidsutvalget er skolemiljøutvalg suppleres utvalget med en foreldrerepresentant og en elevrepresentant, slik at elevene og foreldrene samlet har flertall.

Representantene fra foreldre og politisk representant kan ikke samtidig være ansatt ved skolen.

Politisk representant kan ikke samtidig være forelder for elever ved skolen.

Medlemmer velges normalt for 2 år av gangen. Politisk representant velges for den periode som kommunens Valg- og honorarkomiteen beslutter.

Utvalget konstitueres senest 20. september hvert skoleår.

Medlemmene i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser jf. forvaltningsloven §§ 13-13e. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten blir behandlet. Det er ikke møtegodtgjørelse for deltakelse i utvalget. Politisk oppnevnt representant godtgjøres etter ordning vedtatt av Bystyret.

Samarbeidsutvalget gjennomføres 6 - 9 ganger i løpet av året.

Rektor sitt ansvar

 • Saksforberedelse og saksliste i samarbeid med leder.
 • Arkivering av møtereferat og oppfølging av vedtak.
 • Annonsering på skolens hjemmeside av saksliste og referat fra møtene i utvalget.

Saker som skal behandles
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det skal tilrettelegges for at følgende saker som et minimum blir orientert om og drøftet i utvalget:

 • Årshjul for saker til samarbeidsutvalget
 • Skolens virksomhetsplan
 • Skolens informasjonsarbeid
 • Skolens økonomi
 • SFO-ordningen ved skolen
 • Skolens bemanningsplan
 • Plan for etter- og videreutdanning av ansatte
 • Disponering av undervisningstimetallet
 • Endringer fra skoleruten
 • Skolens sosiale handlingsplan
 • Lokalt ordensreglement
 • Elev- og foreldremedvirkning
 • Brukerundersøkelser – resultater og oppfølging
 • Fysiske anlegg og skolemiljø
 • Skolens psykososiale miljø
 • Utvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker
 • Taushetspliktens bestemmelser
 • Trafikkforhold og skoleskyss
 • Skolekretsgrenser
 • Høringsinstans i skolepolitiske saker
 • Skoleturer

  Les mer hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen - fug.no