Skolemiljøutvalg (SMU)

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Saker det er naturlig å ta opp er:

  • Stoppe mobbing og hindre at noen føler seg utenfor.
  • Forbedre det fysiske læringsmiljøet.
  • Følge med på skolens planer for trivsel og det sosiale miljøet og følge opp disse, samt foreslå slike aktiviteter selv.
  • Gi innspill til ordensreglementet.
  • Følge opp Elevundersøkelsen.

Les mer hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen - fug.no