Rådgiver - yrke og utdanningsvalg

Rådgiver hjelper elevene til å gjøre gode valg for sitt yrkes- og utdanningsvalg. Det er viktig at eleven og foresatte selv er aktive i denne prosessen, men skolens rådgiver har redskaper på veien.

Vår rådgiver er:

Karoline Dønnestad
ingrid.karoline.donnestad@kristiansand.kommune.no
Tlf. arb.: 38055850 

Foreldreutvalget for grunnutdanningen (fug.no) sier følgende:

Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Rådgivingen skal bidra til at elevene finner seg til rette på skolen og hjelpe dem til å ta beslutninger knyttet til valg av utdanning og yrke.

Hva påvirker ungdommens utdannings- og yrkesvalg? Mange faktorer spiller inn, men skolen kan bidra til at elevene får selvtillit, at de oppdager nye muligheter og får bekreftelse på sine handlinger og tanker. Skolen kan gi elevene informasjon og kjennskap til hvor de kan hente mer informasjon, og skolen kan hjelpe dem til refleksjon og til å bli gode karriereplanleggere. Det er viktig at skolen også involverer foreldrene i denne prosessen.

Arbeidslivet blir stadig mer komplekst, og det er ikke lenger slik at elever utdanner seg til et yrke for livet. Dagens ungdom vil skifte yrke langt oftere enn foreldregenerasjonen, og dette stiller store krav til en fleksibel utdanning. For elevene er det viktig at de settes i stand til å reflektere over egne muligheter i kombinasjon med de muligheter og utfordringer arbeidslivet byr på. Yrkes- og utdanningsveilederen har et medansvar for å legge til rette for dette.

____________________________________________________________________________________________

Har du begynt i 10. klasse? Da er det lurt å ordne BankID og eller MinID snarest. En av disse innloggingsmetodene trengs når du skal søke videregående skole, og må senest være på plass i januar.